подкрепа за успех

51 училища в региона работят по проекта „Подкрепа за успех“ от месец май 2019 година досега

Сред основните дейности на РУО на МОН – Русе е оказване на методическа подкрепа на училищата с ниски резултати на НВО в VІІ клас с цел повишаване на образователните резултати. Провеждат се работни срещи, вкл. онлайн, с учителите по БЕЛ от училищата с ниски резултати на НВО по БЕЛ и набелязване на училищни политики за повишаване на резултатите. Посредством тематични проверки се следи за училищна политика за успешно представяне на учениците от VІІ клас на НВО по БЕЛ. Работата с ученици с ниски образователни резултати се осъществява посредством:

  – формиране на групи за допълнителни обучения по проект „Подкрепа за успех“ – минимум 4 ученици, максимум 8 ученици;

  –  формиране на групи за занимания по интереси,

като се използват възможностите на проект „Подкрепа за успех“, на механизмите по Наредбата за приобщаващо образование.

51 училища в региона работят по проекта „Подкрепа за успех“ от месец май 2019 година досега. Допълнително обучение за ученици в I – X клас се осигурява в 318 групи с обхванати 1664 ученици. В XI – XII клас (подготовка за ДЗИ) има 16 групи с обхванати 129 ученици. Занимания по интереси има в 41 групи с обхванати 631 ученици.

Сподели: