гора русе

Предстои провеждане на принудителна сеч край Помен по предписание от РДГ – Русе

В Община Две могили е постъпило Предписание с изх. № РДГ 11-1454/27.02.2024 г. от Директора на Регионална дирекция по горите – Русе., заведено с деловодството на общината с вх. № 945/29.02.2024 г. за провеждане на принудителна сеч през 2024 г. в отдел „108 н“ и „108 о“, попадащи в Поземлен имот идентификатор 57488.89.33 по КККР на с. Помен, местност „Сърта“, вид на територията „Земеделска“, НТП „Гори и храсти в земеделска земя“, категория 10, с площ 237,772 дка, собственост на Община Две могили, съгласно Акт за частна общинска собственост № 2010/28.07.2009 г. Предписанието е издадено на основание чл. 106 и чл. 131, ал. 2 от Закона за горите (ЗГ), според които освен в случаите, предвидени в горскостопанския план или програма, собствениците на гори, провеждат принудителни сечи и когато е дадено предписание от регионалната дирекция по горите. Съгласно чл. 131, ал. 3 от ЗГ предписанията на регионалните дирекции по горите за защита на горите от болести, вредители и други повреди са задължителни за общините.

По същия повод в Община Две могили е постъпило писмо с изх. № И – 816/29.02.2024 г. от Директора на РИОСВ – Русе с което уведомяват Директора на РДГ – Русе и Кмета на Община Две могили, че за така заявеното предписание за горски подотдели, стопанисвани от Община Две могили, не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

В предписанието, Директорът на РДГ – Русе е посочил, че срокът за провеждане на принудителната сеч в двата подотдела е 3 (три) месеца, след съгласуването с РИОСВ. В чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) е предвидено, че възложителите могат да сключват договор с изпълнител, без да провеждат открит конкурс или договаряне, когато е необходимо извършване на неотложни дейности по предписание на съответната Регионална дирекция по горите, които следва да се извършат в срока, определен в предписанието, но не по дълъг от 3 (три) месеца. Предвид краткия срок, с цел спазването му е целесъобразно да се пристъпи към сключване на договор, без провеждане на процедура. В конкретния случай, съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредбата, Възложител за горски територии – общинска собственост е кметът на общината или оправомощено от него лице. Съгласно чл. 4, ал. 2 и 4 от същата наредба, процедурите за продажба на дървесни и недрвесни горски продукти за горски територии – общинска собственост се извършват от възложителите, като начинът и конкретните количества за продажба на дървесината от горски територии – общинска собственост, се определят с решение на Общинския съвет.

Съгласно чл. 71, ал. 1, т. 1 и т. 6 от Наредбата продажба по ценоразпис може да се извърши на дървесина, добита от санитарни, технически и принудителни сечи и на дървесина добита в случаите на чл. 27, ал. 1 от Наредбата, каквато ще е дървесината, добита по горецитираното предписание. В предвид това предлагам добитата от отдели „108 н“ и „108 о“ дървесина да бъде продадена по реда на чл. 66, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 3 от Наредбата, по ценоразпис за дървесина добита от горски територии – общинска собственост, утвърден от Общински съвет Две могили, съгласно чл. 71, ал. 5, т. 3 от Наредбата.

В тази връзка Общински съвет Две могили ще даде съгласие да се извърши ползване – сеч и добив на дървесина в отдел „108 н“ и „108 о“, попадащи в Поземлени имот идентификатор 57488.89.33 по КККР на с. Помен, местност „Сърта“, вид на територията „Земеделска“, НТП „Гори и храсти в земеделска земя“, категория 10, с площ 237,772 дка, собственост на Община Две могили, съгласно Акт за частна общинска собственост № 2010/28.07.2009 г.

ОбС – Две могили ще утвърди по време на утрешното си заседание утвърди следния проект на ценоразпис за дървесина добита от временен склад в горски територии – общинска собственост за продажба на юридически лица и еднолични търговци:

Категория дървесинаРазмер и качество на асортиментитеДървесен видЦена на 1 куб. м/лв. без ДДС

ЕдраТрупи за бичене > 30 смИглолистни видове135,00Пл. куб. м.
ЕдраТрупи за бичене 18 – 29 смИглолистни видове130,00Пл. куб. м.
СреднаТрупи за бичене 15 – 17 смИглолистни видове115,00Пл. куб. м.
СреднаОбли гредиИглолистни видове110,00Пл. куб. м.
СреднаЗа технологична преработкаИглолистни видове30,00Пр. куб. м.
ДребнаРитловициИглолистни видове75,00Пл. куб. м.
ДребнаЗа технологична преработкаИглолистни видове30,00Пр. куб. м.
ДърваЗа технологична преработкаИглолистни видове30,00Пр. куб. м.
ДърваЗа технологична преработка – сухиИглолистни видове28,00Пр. куб. м.
Сподели: