община русе

529 деца и ученици със СОП се обучават в образователните институции в Община Русе

Към началото на учебната 2020-2021 по данни от НЕИСПУО в образователните институции в Община Русе се обучават общо 529 деца и ученици със специални образователни потребности.

ОбщинаБрой училищаБрой ученициот тях: брой ученици със СОП% ученици със СОП от общия бройБрой детски градиниБр. децаот тях:– бр. деца със СОП% деца със СОП от общия бройОбщо деца и ученици със СОП
Русе42157844152.63%2444861142.54%529

В 28 от училищата в Община Русе имат назначени на щат специалисти (ресурсни учители, психолози/педагогически съветници, логопеди), които предоставят обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците. Останалите училища, в които няма назначени специалисти, допълнителната подкрепа се предоставя от РЦПППО – Русе. По този начин се осигурява кадровата обезпеченост и се задоволяват нуждите за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците.

Училище/населено мястоРесурсен учителПсихологЛогопедПедагогически съветник
ОУ „Отец Паисий“ – Русе221 
ОУ „Братя Миладинови“ – Русе2   
ОУ „Иван Вазов“ – Русе 1  
ОУ „Васил Априлов“ – Русе21 1
ОУ „Христо Смирненски“ – Русе2   
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Николово1   
ОУ „Отец Паисий“ – Мартен1   
ОУ „Г. С. Раковски“ – Ново село1   
ОУ „Отец Паисий“ – Тетово1   
АЕГ „Гео Милев“ – Русе   1
МГ „Баба Тонка“ – Русе 1  
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ – Русе   2
СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – Русе 1 1
СУ „Йордан Йовков“ – Русе1 1 
СУ „Христо Ботев“ – Русе  11
СУ „Васил Левски“ – Русе 111
ПЧСУ „Леонардо да Винчи“ – Русе 1  
ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – Русе   1
ПГДВА „Йосиф Вондрак“ – Русе   1
ПГМТ „Юрий Гагарин“ – Русе   1
ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе3  1
ПГ по туризъм „Иван Павлов“ – Русе   1
ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе 1  
ПГРКК – Русе 1  
ПГ по транспорт – Русе   1
ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – Русе   1
ПГПТ „Атанас Ц. Буров“ – Русе11  
НУИ „Проф. В. Стоянов“ – Русе 1  
 1712414

Деца и ученици със СОП, към 15.09.2020 г. – в детски градини 114 и в училища 415 (включително частни образователни институции, държани училища и гимназии).

Преобладаваща част от децата и учениците със СОП, са в училищна възраст, като най- много от тях са в начален и прогимназиален етап.

Общински училищата, които оказват подкрепа на учениците със СОП, съгласно изискванията на нормативната уредба, са представени в таблицата по-долу по общ брой ученици за учебната 2020/2021 г.:

№ по редУчилище, населено мястоОбщ брой ученициБрой ученици със СОП% със СОП
1.ОУ „Алеко Константинов”, Русе170148,24%
2.ОУ „Любен Каравелов”, Русе48040,83%
3.ОУ „Братя Миладинови”, Русе1791910,61%
4.ОУ „Иван Вазов”, Русе605111,82%
5.ОУ „Васил Априлов”, Русе285175,96%
6.ОУ „Ангел Кънчев”, Русе269238,55%
7.ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево5700,00%
8.ОУ „Никола Обретенов”, Русе338102,96%
9.ОУ „ Олимпи Панов”, Русе269217,81%
10.ОУ „Отец Паисий”, Русе750182,40%
11.ОУ „Тома Кърджиев”, Русе340175,00%
12.ОУ „Христо Смирненски”, кв. Долапите901516,67%
13.ОУ „Отец Паисий”, гр. Мартен17074,12%
14.ОУ „Кирил и Методий”, с. Николово9166,59%
15.ОУ „Г. Раковски”, с. Ново село84910,71%
16.ОУ „Отец Паисий”, с. Тетово671420,90%
17.СУ „Васил Левски”, Русе1488342,28%
18.СУЕЕ „Св. К. Кирил Философ”, Русе130580,61%
19.СУ „Йордан Йовков“, Русе402184,48%
20.СУ „Христо Ботев“, Русе103410,10%
21.СУ „Възраждане“, Русе74760,80%
22.ПГСС „Ангел Кънчев“, Русе10754,67%
223.ПГДВА „Йосиф Вондрак“, Русе21662,78%
ОБЩО:95432832,97%

Ученици със СОП по училища. Източник НЕИСПУО.

За учениците със СОП, които се обучават в дневна, вечерна, индивидуална, комбинирана, дистанционна форма или в дуална система на обучение, и за учениците със изявени дарби, които се обучават в комбинирана, дистанционна форма или в дуална система на обучение, при необходимост се разработва индивидуален учебен план. Според потребностите, възможностите и способностите на учениците със СОП в индивидуалния учебен план се допуска отсъствие в раздел А и/или в раздел Б на учебни предмети, когато обучението на ученика по тях е невъзможно и въз основа на медицински документ ЕПЛР е препоръчал съответните предмети да не се изучават. По всеки учебен предмет от индивидуалния учебен план се разработват индивидуални учебни програми и по тези предмети учениците се оценяват с оценки с качествен показател („постига изискванията“, „справя се“, „среща затруднения“), съгласно чл. 120, ал. 7 от ЗПУО.

Съгласно чл. 130, ал. 2 и чл. 131, ал. 2 от ЗПУО учениците, оценявани с оценки с качествен показател не получават документ за завършен етап от обучението, а получават удостоверение за завършен VІІ и Х клас, което им позволява да продължат обучението си в следващ клас.

През учебната 2020/2021 година в две професионални гимназии продължават да функционират паралелки за ученици със СОП (ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе и ПГПТ „Атанас Ц. Буров“ – Русе). След завършване на обучението и успешно полагане на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, учениците ще получат Свидетелство за първа степен на професионална квалификация. И в двете училища са назначени учители, отговарящи на нормативните изисквания. Оборудвани са модерни и функционални учебни кабинети и работилници; използват се подходящи дидактически материали и технически средства при провеждане на учебните занятия, съобразени с възможностите и потребностите на учениците със СОП.

В детските градини в община Русе се обучават 101 деца със СОП. 10 от тях са в подготвителни групи (6-годишини), които през 2020/2021 са отложени по реда на чл. 190, ал. 3, т. 9 от ЗПУО и чл. 139, ал. 1 от НПрО след подадено заявление от родителя, когато здравословното състояние и индивидуалните потребности на детето със СОП не позволяват постъпване в първи клас.

На територията на Община Русе в ДГ „Зора“ – Русе освен четири масови групи, функционира и една разновъзрастова специална група за деца със СОП, в която през настоящата 2020/2021 година се обучават 14 деца със специални образователни потребности. Допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата от тази група се предоставя от двама специални педагози, логопед, психолог, кинезитерапевт и помощник на учителя. В ДГ „Зора“ – Русе е изградена достъпна архитектурна среда за децата със СОП: има рампа, занималня и санитарни помещения за децата от СОП групата, сензорна стая, кабинети на психолога, кинезитерапевта и логопеда, кабинет „Монтесори“. Всички кабинети са оборудвани със специални учебни пособия, дидактични игри, конструктори, играчки, подпомагащи учебния процес.

Сподели: