интермодален терминал русе

54 млн. лева отделя НКЖИ за изграждането на интермодален терминал в Русе

54 млн. лева без ДДС отделя Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за подготовка на технически проект, направа на работни чертежи и детайли, авторски надзор и изграждане на интермодален терминал в Северен централен район за планиране в България – Русе. За изграждане на интермодален терминал Русе има одобрен идеен проект от Експертния технически съвет при НКЖИ през 2014 г.

Крайна цел е изграждането на базовата и довеждащите инфраструктури на интермодален терминал, разположен в жп възел Русе, част от в Северен централен район на планиране в Република България.

Проект „Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България – Русе“ (ИМТ Русе) е заложен и одобрен за финансиране и изпълнение в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), част от Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз, който цели да способства за икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от пандемията КОВИД-19 и да направи европейските икономики и общества по-устойчиви и по-добре подготвени за справяне с предизвикателствата и възможностите на предстоящите зелени и цифрови преходи. Механизмът за възстановяване и устойчивост е централната инициатива на програмата „Следващо поколение ЕС“, която стартира през юли 2020 г.

Механизмът предвижда 100% финансиране по отношение на грантовете без необходимост от съфинансиране с национален ресурс. Отговорната организация и структурата за наблюдение на проекта е Министерството на транспорта и съобщенията. Бенефициент по проекта и договорите по него е ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Град Русе е разположен на километър 489 от р. Дунав и благодарение на уникалното си геостратегическо местоположение се явява възлова интермодална точка. Израз на това е включването на гр. Русе като ключов интермодален възел (пътен/железопътен терминал и вътрешноводно пристанище) в Основната трансевропейска транспортна мрежа за интермодален транспорт, съгласно Регламент (ЕС) 1315/2013[[1]], като част Рейнско-дунавския транспортен коридор на ЕС.

Железопътен възел Русе е един от основните железопътни възли в България. Той е важен икономически център в Североизточния регион на планиране и най-големият жп център по  поречието на река Дунав. Развитието на възела чрез изграждане на новата инфраструктура в него по проекта за изграждане на ИМТ Русе ще допринесе за усъвършенстването на железопътната инфраструктура и ще доведе до премахването на социално-икономическите различия на региона с останалите райони за планиране. Ще подпомогне изпълнението на плановете за постигане на икономическа и социална кохезия в регионалното развитие на страната.

одобрен за финансиране по НПВУ е предвидена да се оборудва със система ERTMS.

Терминалите за организиране и транспортиране на товарния трафик са основна част от интермодалните транспортни вериги и значението им за икономическото развитие е признато на европейско и национално ниво.

Предложеният проект допринася за развитието на приоритетите на TEN-T чрез изграждането на оперативно съвместима железопътна инфраструктура по TEN-T мрежата, гарантираща безпроблемно транспортиране на товари в дългосрочен план. Освен това предвидените интервенции ще имат пряко положително въздействие върху околната среда.

В съответствие с член 10 от Насоките за TEN-T, успешното изпълнение на настоящия проект ще насърчи ефективното и устойчиво използване на инфраструктурата чрез увеличаване на капацитета на железопътната инфраструктура по TEN-T мрежата, както и ще доведе до подобрено качество на железопътната инфраструктура по отношение на безопасност, сигурност, ефективност, устойчивост на климата, екологични показатели и достъпност за всички потребители. Предвидените инвестиции в рамките на настоящия проект също ще допринесат за постигане на координиран и синхронизиран подход по отношение на инвестициите в инфраструктура, така че да се управлява капацитета ѝ по най-ефективния начин.

Проектът „Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България – Русе“ /ИМТ/ е насочен към строителство на нов интермодален терминал с необходимата основна и довеждаща инфраструктура за обработка на контейнери на мястото на затворената към момента гара Русе изток разпределителна. Основните цели при реализацията на проекта са:

 • Изпълнение на насоките на ЕС за развитие на екологичен транспорт и балансиране на различните видове транспорт, в полза на железопътния, чрез привличане на товари от автомобилния към железопътния и воден транспорт;
 • Подобряване на интермодалността в югоизточния район на ЕС и в частност – Северен централен район на България – привличането на повече потребители и оператори, което ще доведе до увеличаване на международните интермодални превози със страните от региона на коридор ТРАСЕКА, Средна Азия и страните от Източна и Централна Европа;
 • Увеличаване на конкуренцията на транспортния пазар посредством подобряване качеството на железопътните услуги;
 • Увеличаване на националния и международния трафик на комбинирани превози;
 • Подобряване на социално-икономическите условия в региона;
 • Целенасочени инвестиции за подобряване конкурентоспособността на Северна България.

Мястото на избраната площадка за развитие на интермодалния терминал се намира на територията на бившата гара Русе изток разпределителна, която от години не е в експлоатация. Гарата е тупикова и разполага с два последователни парка (приемно–отправен и разпределителен) и парк от отправни коловози, разположени от север на разпределителните коловози.

Избран от Възложителя за последващо развитие е вариант С-1 на Генералния план.

В момента голяма част от коловозното развитие в парковете са демонтирани – 3 коловоза от приемно-отправният, изцяло е демонтиран южният сноп от разпределителния парк. Съществуващите коловози са в лошо състояние. Контактната мрежа е демонтирана, като стълбовете от мрежата са в наличност. Те са бетонови в една част, а в приемно-отправния парк са  метални тип „ЖР”.

Горното строене е тип 49Е1 на дървени и стоманобетонови траверси.

По дължина на гарата има съществуващи обслужващи сгради (постове), които са в лошо състояние. Административните сгради са масивни необитаеми и в лошо състояние. Две от тях са четириетажни, една двуетажна и една едноетажна. Тези сгради не се засягат от настоящия договор.

В западна страна на приемно-отправната гърловина се отделят две връзки, едната за гара Русе Север/Дунав мост, която е изцяло демонтирана, а втората – за разделен пост Дунав и е в лошо състояние.

На север от гара изток разпределителна се развива Северна индустриална зона -„Индустриален парк Русе”.

Площадката на терминала и бъдещата Терминална гара Русе Изток в момента е силно обрасла с храсти и дървета. Върху недемонтираните коловози на бившата гара Русе изток разпределителна, част от площадката на настоящия проект, са разположени нефункциониращи, ръждясали вагони (с неизяснена собственост), за които не е известно дали има достъп по железопътна линия откъм разделен пост „Дунав“. Броят им е неуточнен, но по предварителен оглед варира около 100-200 бр.

Възстановява се жп връзката с гара Русе север и Дунав мост (гара Гюргево север), чрез полагане на нова осева връзка и стрелково развитие, предпазен коловоз и изграждане на северния коловоз от триъгълника. Отклонението от разделен пост Дунав се предвижда да се рехабилитира.

Пътният подход се осъществява от съществуващ път в Северна индустриална зона при км: 4+060.

Предвидени на Етап 1 (по настоящия договор) са 3 приемно-отправни коловоза, с един перспективен за Етап II (извън настоящия договор). Минималната полезна дължина на коловозите е 750 м. (според Европейските изисквания). Всички коловози са електрифицирани. Към приемно-отправния парк е предвидена и служебна сграда.

Товаро-разтоварния коловоз за Етап I (по настоящия договор) е един брой. Полезната му дължина е предвидена за 26 вагона. Електрифициран е подхода към товарните коловози до началото на товаро-разтоварната площадка (Изменено по настоящия договор –- съгласно т.III Специфичните изисквания). Товаро-разтоварната площадка за всички варианти е в хоризонтала.

За всички варианти по Генералния план са предвидени следните технически стопанства, подобекти и сгради:

 • Сканираща рамка за ж.п съставите и камионите – (извън обхвата на настоящия договор);
 • Външен паркинг за камиони и леки автомобили;
 • Вътрешен паркинг за леки автомобили;
 • Административно обслужваща сграда и портал;
 • Митнически пункт;
 • Площадка за поддържане и ремонт на механичните средства;
 • Пункт за ремонт на контейнери;
 • Автомобилен кантар – (извън обхвата на настоящия договор);
 • Площадка за хладилни контейнери (в перспектива, извън обхвата на настоящия договор);
 • Товаро–разтоварна площадка;
 • Площадка за полуремаркета (в перспектива, извън обхвата на настоящия договор);
 • Битова сграда – (извън обхвата на настоящия договор);
 • Склад за контейнери;
 • Служебна сграда към приемно–отправния парк;
 • Електронна везна за вагони – (извън обхвата на настоящия договор).

При изготвянето на актуализирания Генерален план, в тясно сътрудничество с Възложителя, трябва да се вземат предвид всички взаимодействащи проекти, описани в т. 7.5, част I „Общи положения“ от Техническата спецификация, а също така и предвижданията относно:

 • Потенциалите за развитие на интермодалните превози в региона;
 • Развитие на жп възел Русе;
 • Планове и перспективи за изграждане на втори железопътен/пътен мост над р. Дунав в района на град Русе;
 • Планове за изграждането на други инфраструктурни проекти и транспортни мрежи в района;
 • Планове и програми на местно, държавно и европейско ниво за региона, частни инициативи и т.н.

Конкретно в актуализирания вариант на Генералния план, в следващите Етапи на развитие (няма да се изпълняват по настоящия договор), да се разгледат възможностите за:

 • Общо 4 товаро-разтоварни коловоза в терминала;
 • Увеличение на площадката на терминала до границите на НКЖИ и оптимизация на пространствата;
 • Увеличение на коловозите на Приемно-отправния парк/Терминална гара Русе изток;
 • Изтеглителен коловоз в източна посока за нуждите на терминала;
 • Транзитен коловоз/и южно от площадката на терминала от източния край на имота на НКЖИ до Терминална гара Русе изток (Приемно-отправния парк);
 • Изход за централизирана стрелка в западния край на Терминална гара Русе изток и перспективен коловоз с място за перон за нуждите на градската железница на Русе;
 • Перспективите за преустройство на терминала от тупиков в проходен;
 • Като алтернатива на възприетата технология за товаро-разтоварни операции с помощта на мобилни ричстакери/товарачи, да се разработи и вариант за подвижен кран на релси и различно разположение на 3-ти и 4-ти коловози.
Сподели: