росица георгиева

57 деца и ученици са върнати в образователната система в Русенска област от началото на годината

Ежемесечните обходи на адресите на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, които не са обхванати в образователната система, продължават и през този януари в Русенско. Това стана ясно от проведена среща на Областния координационен център (ОКЦ) за изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст с участието на представители на всички институции, ангажирани в изпълнението на дейностите от Механизма за обхват. Сред тях бяха и представители на Областна администрация – Русе. Припомняме, че към момента в русенско работят 31 екипа с близо 400 души, като приоритетно се предприемат мерки спрямо деца и ученици, които не са записани в детска градина или в първи клас или които са посещавали училище или детска градина през предходната година, но не са записани през настоящата. По данни на началника на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева Русенска област е на едно от челните места по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и през настоящата учебна година в страната. В периода от август до декември 2023 г. в детски градини и училища са записани 57 деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, а други 13 са преместени в друга образователна институция. Извършените посещения на адрес са над 1100. Същевременно за същия период незаписаните са 44. Това означава, че за последните 7 години се наблюдава спад от близо 10 пъти по този показател. За сравнение през 2017 година незаписаните деца и ученици са били 422. За съжаление обаче през последните няколко години се наблюдава ръст на отпадналите и напусналите страната заедно със своите семейства. Отпадналите от образователната система към ноември 2023 са 105, а през 2020 са били с 41 по-малко или общо 64. Броят на децата и учениците, заминали за чужбина, през последните 3 години се е увеличил с малко над 16%. В момента зад граница се намират 4517 ученици от русенско до 16-годишна възраст, като 1371 от тях са възраст между 5 и 7 години.

Според областния управител Данаил Ковачев между членовете на екипите за обхват е осъществена много добра координация. За децата и учениците, които са записани в детски градини или училища в резултат от дейността на екипите за обхват, са определени мерки, които се прилагат съвместно от работещите по Механизма институции, така че да се постигне комплексен подход от интервенции. Предприети са мерки за оказване на обща и допълнителна подкрепа в съответствие с държавния образователен стандарт за приобщаващо образование. Осъществява се системна работа със семействата на тези деца и ученици. В дейностите по Механизма за обхват активно се включват и работещите в училищата или към общините медиатори, които ефективно съдействат в работата със семействата на отпадналите или застрашените от отпадане деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Проблем за региона обаче продължава да е миграцията на цели семейства в чужбина, както и децата и учениците, които поради различни причини не посещават учебни заведения. Сред причините за това са най-вече липсата на ангажираност и подкрепа от страна на семейството, нисък образователен и социален статус на родителите и др., което налага да се търсят начини за предприемане на още по-ефективни действия за максимално обхващане, задържане и приобщаване в образователната система на децата и учениците от региона.

Сподели: