57 деца се обучават в Центъра за специална образователна подкрепа – Русе

ЦСОП – Русе е ЦПЛР съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗПУО. Съгласно § 13, ал. 1 от Преходни и Заключителни разпоредби от ЗПУО, ЦСОП – Русе е наследник на помощно училище „Д-р Петър Берон“ – Русе и извършва диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа с учениците, за които оценката на РЦПППО – Русе е установила, че съобразно образователните им потребности може да се обучават в ЦСОП – Русе. Предоставят на децата педагогическа и психологическа подкрепа; прилага програми за подкрепа и обучение за семействата на учениците.

През 2020/2021 г. в ЦСОП – Русе се обучават 57 ученици (30 в начален етап и 27 в прогимназиален етап). Числеността на персонала в 22 лица, от които 15 педагогически 6, непедагогически и 1 условна щатна бройка.

Съгласно чл. 174, ал. 1 от ЗПУО институциите в системата на предучилищното и училищното образование осигуряват подкрепа за личностно развитие на децата и учениците съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги. Кметът на общината след решение на общинския съвет може да възложи предоставянето на превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна, ресоциализираща работа с деца и ученици, ресурсно подпомагане на деца и ученици със СОП, педагогическа и психологическа подкрепа и прилагане на програми за подкрепа и обучение за семействата на децата и учениците с увреждания, на доставчици на социални услуги за деца, лицензирани по реда на Закона за социалните услуги (чл. 198, ал. 2 от ЗПУО).

Сподели: