бебе

58 % от родените през 2022 година деца в Русенска област са извънбрачни

През 2022 г. броят на живородените деца в област Русе е 1 343. Относителният им дял от общия брой за страната е 2.4%. Коефициентът на обща раждаемост (броят живородени деца на 1 000 души от средногодишния брой на населението през годината) в Русенска област през 2022 г. е 7.0‰, като през 2021 г. е бил 7.3‰. През 2022 г. три области са с по-нисък коефициент – Видин, Перник и Смолян, а с най-висок традиционно е област Сливен – 12.2‰.

Фиг. 1. Живородени в област Русе по години и пол

Броят на живородените момчета в областта е 694, а живородените момичета са 649.

През 2022 г. броят на живородените извънбрачни деца в област Русе е 779, или 58.0% от живородените. В сравнение с предходната година относителният им дял се увеличава с 0.8 процентни пункта.

Към 31.12.2022 г. броят на жените във фертилна възраст (15-49 години) е 34 850. Тоталният коефициент на плодовитост (средният брой живородени деца, които би родила една жена през целия си фертилен период съобразно повъзрастовата плодовитост през отчетната година) за 2022 г. в областта е 1.60 деца при среден за страната 1.78 деца. С по-ниска стойност на показателя в страната са област Смолян – 1.33, София (столица) – 1.51 и област Перник – 1.53. За сравнение през 2021 г. тоталният коефициент на плодовитост за област Русе е бил 1.40 деца.

През 2022 г. средната възраст на майката при раждане на дете за област Русе е 29.5 години, а при раждане на първо дете – 27.6 години.

Най-голям процент от ражданията – 57.2% са на жените във възрастта от 25 до 34 години, 6.8% от родилите се през годината са от майки, ненавършили 20 години, а 3.7% са децата на жените, родили над 40 годишна възраст.

През 2022 г. са регистрирани общо 5 мъртвородени деца при 7 за 2021 година.

Mетодологични бележки

Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година. В годините на преброяванията се правят преизчисления на населението в края на съответната година. Оценката на населението към 31.12.2022 г. отразява промените в броя и структурите на населението, регистрирани при Преброяване 2021.

При изчисляване на демографските показатели се използва съвкупността на средногодишното население. Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година. За населението към 31.12.2021 г. е използвано ревизирано население, изчислено на база на данните от Преброяване на населението и жилищния фонд към 07.09.2021 г. и естественото и механично движение на населението до 31.12.2021 г.

Налице е прекъсване в динамичния ред за всички коефициенти през 2022 г. поради наличието на нова оценка на населението на база данните от Преброяване 2021.

Източник на данните за броя и структурите на населението е Статистическият регистър на населението, поддържан от Националния статистически институт. Източник на данните за естественото и механичното движение на населението (раждания, умирания, бракове, разводи, вътрешна миграция) е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението. Те се регистрират чрез документите образци ЕСГРАОН – ТДС: съобщение за раждане, съобщение за сключен граждански брак, съобщение за прекратен граждански брак, съобщение за смърт и адресна карта за промяна на настоящ адрес.

Източник на данните за външната миграция са Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението, образец ЕСГРАОН – ТДС: адресна карта за промяна на настоящ адрес; Националната агенция за приходите; Националният осигурителен институт; Министерството на вътрешните работи; Оценки на емиграционните потоци.

Данните за броя на населението и за настъпилите демографски събития в териториален разрез са представени според административно-териториалното устройство на страната към 31.12. на съответната година (населени места, общини, области) и статистически райони по настоящ адрес. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години. Възрастта на лицата при настъпване на демографско събитие се изчислява в навършени години въз основа на датата на раждане и датата на съответното събитие, т.е. възрастта, която лицата са достигнали при настъпване на събитието.

Сподели: