„Полисан“ АД – Русе ще изгради склад за съхранение на горими нефтопродукти, железопътно разтоварище, противопожарен резервоар и противопожарна помпена станция и пр.

Подготвен е подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ ХХІ по плана на “Тежко машиностроене” АД – гр. Русе. С него „Полисан“ АД предвижда изграждане на склад за съхранение на горими нефтопродукти, железопътно разтоварище, противопожарен резервоар и противопожарна помпена станция, трафопост и открит склад за съхранение на битум. Теренът се намира до друга производствена площадка на същата фирма….

Код на новината : *119960.html

    

Сподели: