две-могили-спортен-комплекс-нов

6 лева на ден ще струва ползването на сауната в новия многофункционален спортен комплекс в Две могили

Общински съвет – Две могили прие Наредба за изменение на Наредба № 5 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе, както следва:
§ 1. В Глава І, чл. 5 се правят следните изменения:

 1. В алинея 1, точка 4 се отменя.
  § 2. В Глава V се правят следните допълнения:
  Създава се нов чл. 62е със следното съдържание:
 2. „Чл. 62е. (1) За ползване на Многофункционален спортен комплекс гр. Две
  могили се заплащат следните цени на услугите:
   За ползване на тенис корт – 6,00 лв. на час;
   За ползване на фитнес зала – 6,00 лв. на ден;
   За ползване на фитнес зала от ученици и студенти – 24,00 лв. на месец;
   За ползване на фитнес зала от неучащи – 36,00 лв. на месец;
   За ползване на сауна – 6,00 лв. на ден;
  Глава ХV „Други местни такси“ се допълни със следните цени на услуги:
   За ползване на тенис корт с ползване на ракети – 12,00 лв. на час;
   За ползване на спортна зала от външни структури, които не са юридически
  лица и звена на общинска бюджетна издръжка към Община Две могили за
  организиране и провеждане на конференции, симпозиуми, събития и др. –
  180,00 лв. на ден.
  (2) В цените на услугите по чл. 62е е включен ДДС.“
  § 3. Заключителна разпоредба
  Разпоредбите на § 1 и § 2 влизат в сила от 01.07.2023 г.
Сподели: