60 младежи от Община Ветово с осигурена трудова заетост по проект

60 младежи от Община Ветово с осигурена трудова заетост по проект

На заключителна пресконференция Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“ представи пред журналисти и заинтересовани страни резултатите от изпълнението на проект BG05M9OP001-1.002-0033-С01 „Активиране за заетост“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Проектът беше реализиран за период от 31 месеца от Бенефициента – Сдружение БРТИМ в партньорство с „Институт за продължаващо професионално обучение и новаторство“ ЕООД (ИППОН) в рамките на процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни“.
Ръководителят на проекта, Ивайло Иванов от Сдружение БРТИМ и Преслава Димитрова – управител на партньорската организация ИППОН ЕООД запознаха присъстващите с основните дейности и постигнатите резултати.

Основната цел на проекта беше да идентифицира, активира, мотивира и да включи в заетост икономически и социално неактивни младежи от 15 до 29-годишна възраст, които не са в образование, заетост или обучение (NEET) от Община Ветово.

Периодът на изпълнение на проекта беше в рамките на 31 месеца (04.05.2016 – 30.11.2018), а общата стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейностите възлиза на 355 737,39 лв.

Проектът обхвана целева група от 75 младежи, отговарящи на профила на процедура „Активни“. С младите хора на терен в населените места на Община Ветово работиха експерти, които проведоха идентифициране, активиране и мотивиране за активно социално и икономическо поведение на пазара на труда.

В резултат от дейностите, 15 младежи получиха професионална квалификация като социални асистенти и в последствие бяха включени в субсидирана заетост по специалността при партньора – ИППОН ЕООД. 45 младежи бяха наети за период от шест месеца от Бенефициента като работници в озеленяването и работиха за облагородяването на паркове, градини и обществени площи в Община Ветово. За голяма част от младите хора, участващи в проекта, предоставената трудова заетост беше тяхната първа работа.

Успешно бяха върнати в образователната система трима рано отпаднали от нея младежи. Благодарение на участието си в проекта, част от младежите сами намериха трудова реализация. Други от тях бяха подпомогнати при регистрация в ДБТ – Ветово.

Въпреки затрудненията при работата с целевите групи, партньорите отчетоха, че проектът е допринесъл за промяна в нагласите на участващите в него младежи за по-активно поведение на пазара на труда, както и за създаване на трудови навици и умения за работа в екип.

Сподели: