Предстои удължаване срока за ликвидация на „Инвеститорски контрол“ – Русе

С Решение №188/15.05.2008 г. на Общинския съвет е открита процедура по ликвидация на „Инвеститорски контрол” ЕООД, считано от 01.06.2008 г. за срок от шест месеца. С Решение №203/12.06.2008 г. на ОбС е назначен за ликвидатор Румяна Атанасова Гашева – управител на „Инвеститорски контрол” ЕООД. Съгласно началния баланс на дружеството и доклада по ликвидацията, за окончателна ликвидация са били необходими 23 440 лв. Дружеството при прекратяване на дейността си не разпо…

Source: *119475.html

    

Сподели: