614 нарушения открити при 1 179 проверки на държавния противопожарен контрол в Русенска област през деветте месеца на годината

От началото на годината служителите, осъществяващи държавен противопожарен контрол в Русенска област, са извършили общо 1179 проверки (в т. ч. комплексни-38, контролни – 320, тематични-228, на строежи 191, по изпълнение на предписаните мероприятия-360, съвместно с други ведомства и служби-65, по сигнали и предложения и по искания на заинтересовани лица-15).

При извършените проверки са констатирани общо 614 нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност в обекти и строежи, като са предписани мероприятия за изпълнение. Общо за годината са предприети 28 административно-наказателни мерки.

През годината са издадени 152 становища и 6 отказа за съответствие на инвестиционни проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност. Броят на заседанията на експертните съвети по устройство на територията (ЕСУТ), в които са взели участие служители от Регионалната дирекция е 39. До момента служители от РДПБЗН са взели участие в работата на държавна приемателна комисия, във връзка с разрешаване ползването на строеж – 52 бр.

Сподели: