Нова модерна линия за производство на маски заработи в Топ Мен

63.8 хил. са наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе

По предварителни данни към края на септември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 63.8 хиляди. Спрямо края на юни 2020 г. наетите лица нарастват с 0.2%, а в сравнение със същия период на предходната година (септември 2019 г.) намаляват с 4.2%. В обществения сектор на област Русе в края на септември работят 13.7 хил. души, а в частния сектор – 50.2 хил., или 78.6% от всички наети лица в областта. Спрямо края на второто тримесечие на 2020 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 0.1%.

В сектора на услугите към края на септември 2020 г. работят 34.9 хил. (54.6%) от наетите лица, в индустрията – 25.8 хил. (40.4%), а в селското, горското и рибното стопанство – 3.1 хиляди (4.9%). Работещите в предприятията от преработващата промишленост (21.2 хил.) представляват 82.0% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 28.5% от всички наети в сектора.

Сподели: