община русе 1

66 са новонаетите като лични и социални асистенти в община Русе от 1 март

Сключени са 55 нови тристранни споразумения за включване в Механизъм „Лична помощ“ с ползватели и са наети 55 лица като лични асистенти, считано от 1 март.

Сключени са 20 нови споразумения за включване в Програма „Асистентска подкрепа“ с потребители на социалната услуга и бяха наети 11 лица като социални асистенти, считано от 1 март.

Подписани са месечните отчети и работните графици от 1006 лица, наети като лични асистенти по механизъм „Лична помощ“, от 278 лица, наети като социални асистенти по Програма „Асистентска подкрепа“ и от 212 лица, наети като домашни помощници по проект „Грижа в дома в община Русе“, във всички населени места от община Русе.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков и екипът му за работата в ресор „Хуманитарни дейности“ през отминаващата седмица.

Проведено е обучение в БЧК за оказване на първа долекарска помощ на наетите като домашни помощници лица, наети по проект „Грижа в дома в община Русе“.

Проведено е първото за 2024 г. заседание на Комисията за детето. В плана за работа през текущата година бяха включени актуални теми в областта на социалните услуги за деца, образованието, здравните грижи, защита на децата от всякаква форма на злоупотреба, насилие и експлоатация, борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и др.

Проведено бе обучение на тема „Училище в облака: въведение“ /без квалификационен кредит/, в което бе включена и допълнително работа с интерактивен екран и с Chromebook устройство за наетите служители в Кризисния център за непридружени деца чужди граждани и деца бежанци в риск към Община Русе и за служители от общинската администрация.

Сподели: