7 е коефициентът на обща раждаемост в Русенска област за 2020 година

7 е коефициентът на обща раждаемост в Русенска област за 2020 година

Време за прочитане: 2 мин.

Коефициентът на обща раждаемост у нас през 2020 г. е 8.5‰, а през предходната 2019 г. -8.8‰. Броят на живородените момчета (30372) е с 1 658 по-голям от този на живородените момичета (28714), или на 1000 живородени момчета се падат 945 момичета. В градовете и селата живородени са съответно 43 829 и 15 257 деца, а коефициентът на раждаемост е 8.6‰ в градовете и 8.2‰ в селата. В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен -11.7‰, и София (столица) -9.9‰. В деветнадесет области раждаемостта е по-ниска от средната за страната, като най-ниски стойности се наблюдават в областите Видин – 5.8‰, и Габрово – 5.9‰.

Броят на жените във фертилна възраст (15 -49 навършени години) в страната, или размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост, оказва съществено влияние върху равнището на раждаемостта и определя характера на възпроизводството на населението. Към 31.12.2020г. броят на жените във фертилна възраст е 1452хил., като спрямо предходната година намалява с 13 хил., а спрямо 2011 г. -със 199 хиляди. През 2020 г. броят на децата, родени от майки под 18 години, е 2897. Запазва се тенденцията на увеличаване на броя на децата, родени от жени на възраст 40 и повече навършени години – от 2 284 през 2019 г. на 2320 през 2020 година. Половината (50.5%) от ражданията през 2020 г. са първи за майката, 36.7% -втори, а 12.6% -трети и от по-висока поредност.

Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2020г. средният брой живородени деца от една жена е 1.56 и спрямо 2019 г. намалява с 0.02. Средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 27.3 години през 2019 г. на 27.5 години през 2020 година. В регионален аспект средната възраст при раждане на първо дете варира от 30.3 години за област София (столица) до 22.5 години за област Сливен.

През 2020г. са регистрирани 1043 случая на многоплодни раждания, което е с 121 случая по-малко отколкото през 2019 година. При 1033 от случаите са родени по две деца,а при 10 – по три. През 2020 г. броят на извънбрачните раждания е 35 486, или 59.7% от всички раждания. Относителният дял на извънбрачните раждания в селата (65.5%) е по-висок отколкото в градовете (57.7%). За 79.6% от извънбрачните раждания има данни за бащата, което означава, че тези деца най-вероятно се отглеждат в семейна среда от родители, живеещи в съжителство без брак.

Сподели:

Още новини от деня