крака бебе

7.7 млн. лева са предвидени във функция „Здравеопазване“ в бюджета на Община Русе за тази година

7.7 млн. лева са предвидени във функция „Здравеопазване“ в бюджета на Община Русе за тази година. Над 6 млн. лева от горепосочената сума ще постъпят от държавата. Той ще бъде приет на заседание на Общински съвет – Русе през следващия месец.

Планиран е ръст на държавния стандарт за възнаграждения в училищното и детско здравеопазване в здравни кабинети като с увеличението се достига средна брутна заплата за здравни кабинети –
1284 лв. при 1173 през 2020 г., а за медицински персонал в ясли – 1223 лв. при 1039 лв. за 2020 г.

Единният стандарт за финансиране на дейностите Здравни кабинети в детски градини и училища и Детски ясли и млечни кухни, осигурява средства за заплати и осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд за медицинско обслужване на 4 222 деца в детски градини, 115 деца в подготвителна група в детска градина и в училище, и 15 311 ученика; за отглеждане и хранене на 1 214 деца /725 деца в детска ясла; 129 деца в яслена
група към детска градина и 360 деца в детска кухня/. Преходният остатък държавни дейности от 2020 г. е в размер на 1 502 935 лв., в т.ч. за капиталови разходи в детските ясли 1 284 679 лв.

В дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ се планират средства за трудови разходи и издръжка на 2 бр. здравни медиатори в размер на 47 261лв., в т.ч. от преходен остатък от 2020г. 23 641 лв. текущ бюджет и 8 100 лв. за капиталови разходи.

В дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ се планират средства за трудови разходи и издръжка на 5 лица от Общинските съвети по наркотични вещества и Превантивни информационни центрове за 121 833 лв., в т. ч. допълващ стандарт за дейности по
Националната стратегия за борба с наркотиците за 10 000 лв. и преходен остатък от 2020г. 30 833 лв.

Във функцията с държавно финансиране се отчитат средствата за пътните разходи на правоимащи болни и средства за командировки на експертите от ТЕЛК, на база Справка за фактически изразходвани средства. Тези средства не се планират в общинския бюджет.

За 2021година от общински средства е осигурена издръжката на:

  • Детски ясли и детска млечна кухня общо за 923 000лв.
  • За медицинско обслужване на спортуващи ученици 61 000 лв.,
  • За скрининг профилактика и лечение на гръбначни изкривявания на учениците – 8 000 лв.,
  • За издръжка на медицински кабинет в ДЗС 7 200 лв.,
  • За общинска програма „Асистирана репродукция” – 55 000 лв.,
  • Средства от преходен остатък за КОВИД19 135 966лв.
Сподели: