70 лева на декар е годишната наемна цена за стопанската 2022/2023 година за ползване на общински полски пътища в община Иваново

Общински съвет – Иваново даде своето съгласие да бъдат предоставени за ползване, за стопанската 2022/2023 г. проектираните в плана за земеразделяне полски пътища и канали, попадащи в масиви за ползване на земеделски земи в землищата на община Иваново, съгласно списъци, изготвени от Областна дирекция „Земеделие“ – Русе.

Определена е годишна наемна цена за стопанската 2022/2023 година в размер на 70,00 лв/дка за ползване на проектираните в плана за земеразделяне общински полски пътища.

Дадено е съгласие да бъдат сключени договори за наем за имотите с лицата обработващи съответните масиви за ползване на земеделските земи. В договорите за наем на имотите-полски пътища ще бъде вменено задължение на ползвателите, на които са предоставени полските пътища в масива, да осигурят достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през следващата стопанската година, съгласно нормата на чл. 37в, ал. 17 от ЗСПЗЗ.

Дадено е съгласие с имотите по приложените регистри да се допълни раздел III, б. „А“, т. 4 на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г.

Сподели: