В Русе отново ще се събират опасни отпадъци от домакинствата

712 кг. опасни отпадъци от домакинствата събра за година „БалБок Инженеринг“ АД по договар с Община Русе

В изпълнение на чл. 19, ал.3, т.9 от ЗУО „Кметът на общината отговаря за организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл. 13, ал. 1 и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане.“, Община Русе сключи договор №ЦО-1-20/11.05.2020 г. с „БалБок Инженеринг“ АД, за организиране на мобилни пунктове за приемане и последващо третиране на опасни битови отпадъци от физически лица.

През 2021 г. са организирани 2 кампании, по време на които са събрани следните количества опасни отпадъци от домакинствата:

  • на 17-18.05.2021 г. – 608,940 кг.;
  • на 29.09.-30.09.2021 г. – 103,9 кг.
Сподели: