офис жена работа компютър радост

73.0% от домакинствата в Област Русе имат достъп до интернет в домовете си

Време за прочитане: 3 мин.

Резултатите от проведеното изследване за използване на ИКТ от домакинствата и лицата за 2017 г. в област Русе показват, че 73.0% от домакинствата в областта имат достъп до интернет в домовете си при средно 67.3% за страната. За областта е отбелязан растеж от 0.5 процентни пункта спрямо предходната година, който е по-нисък от регистрирания за страната – 3.8 пункта. По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет областта се нарежда на четвърто място в страната след областите Шумен, Пловдив и София (столица). Област Русе запазва първата си позиция в рамките на Северен централен район.

Относителният дял на лицата на възраст между 16 и 74 години в област Русе, които регулярно използват интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) през 2017 г. е 66.6%, като спрямо предходната година е регистриран ръст от 1.2 процентни пункта. По този показател областта се нарежда непосредствено след София (столица) и областите Шумен и Габрово. В област Русе жените са малко по-активни при регулярното използване на интернет – техният относителен дял е 68.1%, при 65.1% за мъжете, като и при двата пола съответните дялове надвишават средните за страната.

Спрямо 2016 г. делът на жените, използващи регулярно интернет, нараства с 2.5 процентни пункта, докато при мъжете бележи незначителен спад – с 0.2 пункта. Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование, като в област Русе 96.3% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, при едва 29.2% от лицата с основно или по-ниско образование. В сравнение с 2016 г. относителният дял на лицата с висше образование, които редовно използват интернет, нараства със 7.9 процентни пункта, а при лицата с основно или по-ниско образователно ниво увеличението е от 2.5 пункта. Данните за 2017 г. в национален мащаб показват, че при лицата с основно или по-ниско образование делът на регулярно ползващите глобалната мрежа варира между 50.6% за столицата и едва 5.1% за област Кюстендил. При лицата със средно образование делът се движи в малко по-тесни граници – между 80.9% за област Шумен и 45.9% – за област Търговище. При висшистите относителният дял на лицата, регулярно използващи интернет в отделните области на страната е между 100.0% за областите Смолян и Силистра и 65.3% в област Ямбол. През 2017 г. в четиринадесет от областите у нас делът на активните потребители на интернет с висше образование надхвърля 90.0%.

Данните от изследването за използване на ИКТ от домакинствата и лицата през 2017 г. показват, че относителният дял на лицата от областта, използващи глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация и местното самоуправление през последните 12 месеца, е 25.9% при 20.7% средно за страната. В рамките на Северен централен район област Русе се нарежда на първо място по този показател. Област Монтана е с най-висок относителен дял (36.7%), докато в област Разград едва 9.0% от лицата използват предлаганите онлайн услуги от публичната администрация. В сравнение с 2016 г. делът на лицата в област Русе, използващи интернет с цел взаимодействие с институции от публичния сектор, бележи спад от 4.0 процентни пункта. Само две са областите в страната, в които делът на тези лица надхвърля 30.0% – София (столица) и Монтана, докато в четири той не надхвърля 10% – Разград, Шумен, Ямбол и Хасково.

Методологични бележки

Изследването за използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата е част от Европейската статистическа програма и се провежда ежегодно в България от 2004 г. съгласно Регламент (ЕС) № 808/2004 на Европейската комисия. Основната му цел е получаването на надеждни сравними данни, които да отразяват разпространението и използването на ИКТ на национално и европейско ниво.
Обект на изследването са домакинствата и лицата в домакинствата. Единица на наблюдението са всички обикновени домакинства и лицата на възраст от 16 до 74 навършени години. През 2017 г. в страната са анкетирани 4 194 обикновени домакинства, избрани на случаен принцип, и 9 271 лица на възраст от 16 до 74 години. Методът на анкетиране е персонално интервю с анкетьор, служител на НСИ. Анкетната карта съдържа няколко модула, които събират информация за наличие и използване на компютри и интернет от домакинствата и лицата, социални медии, електронно правителство, електронна търговия, е-умения и др., както и въпроси, свързани със социално-демографските характеристики на домакинствата и лицата.

Повече информация и данни от изследванията за използването на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата, както и анкетна карта за изследването през 2017 г., могат да бъдат намерени на сайта на НСИ (http://www.nsi.bg/bg/node/2722) и в информационна система „Инфостат“.

Сподели:

Още новини от деня