корабостроителница Русе

768 хил. лева печалба в края на второто тримесечие отчита „Параходство Българско речно плаване“ АД

768 хил. лева печалба в края на второто тримесечие на тази година отчита „ Параходство Българско речно плаване“ АД. Това сочат данните, предоставени в консолидиран финансов отчет, предоставен на БФБ.

„ Параходство Българско речно плаване“ АД извършва международна транспортна дейност на товари по р. Дунав и като такава, дейността му е в зависимост от рисковете на международния фрахтови пазар. В частност факторите, носещи риск за дейността на Параходството могат да се разделят на:

– обективни, върху които емитента не може да влияе;
– субективни, върху които може да се окаже влияние от страна на емитента.

Към обективните фактори спадат:

Природните – основният фактор тук е нивото на р. Дунав, както и атмосферните условия през периода. Нивото на р. Дунав влияе пряко както върху количеството товар на съдовете, така и върху скоростта на конвоите. И двете крайности – критично ниско и критично високо ниво на реката са изключително проблематични за корабоплаването, тъй като в резултат на затруднената или изцяло прекратена навигация се увеличават разходите, а приходите рязко намаляват.

През по-голямата част от периода на второто тримесечие се наблюдава известен спад в приходите от продажби на Дружеството, дължащ се на намалено предлагане на товари.

Периодът април-юни съвпада с пролетното пълноводие на река Дунав. Най-характерно за тези месеци от годината е високото ниво на реката, което в определени периоди може да достигне критично високи стойности. Независимо, че високото ниво на реката позволява почти 100% използване на товароподемността на съдовете, то има и негативен ефект, изразяващ се в нарастване разхода на гориво за превоз на единица товар, като резултат от съпротивлението на силното течение, което срещат корабите при движение срещу течението. Заради по-силното течение намалява и скоростта на превоза на товари.

Периодът на третото тримесечие от юли до септември съвпада с летния сезон и най-често се характеризира с ниско ниво на река Дунав, понякога достигащо до критични минимуми. Като следствие от ниското ниво се ограничава газенето на съдовете, което се отразява в намаление на количеството товар на борда на съдовете, както и в спад в скоростта на движение на конвоите. Намаляването на водното ниво на реката може да доведе до засядания на речните съдове по образувалите се прагове

Финансови – приходите на Дружеството-майка се влияят от множество фактори, но през 2018 година основния фактор ще продължава да бъде интензивността на търговията в крайдунавските страни от региона на среден и долен Дунав.

През последните месеци се постигна равновесие при използването на различните валути при котировките на навлата. Навлата при един от най-масовите товаропотоци – този на зърната – твърдо се котират в евро, докато договарянията на навлата на суровинния товаропоток – руди, въглища и концентрати, с произход Украйна и Русия и доставките до Сърбия, си остават в щатска валута.

Промени в навлата по дългосрочните договори за превози в рамките на ЕО също не се наблюдават и те продължават да се котират в евро.

Предвид фиксираният курс на лева към еврото, валутен риск за дружеството от загуба на стойност не съществува.

Единственият елемент от разходите на Дружеството-майка, който е подложен най-силно на влиянието на външите пазарни фактори е цената на горивото. Цената на горивото е силно променлива величина и може да се предвиди най-много за месец напред на база информацията получавана от борсовите котировки и фючърсни сделки. Съобразявайки се с тази тенденция, дружеството предприема мерки за съответни корекции в навлата най-вече в спот договорите или в тези с кратък срок на изпълнение.
При дългосрочните договори Дружеството-майка използва системата за бункерни добавки за актуализиране на навлата спрямо измененията в цената на горивото. Чрез тази система, навлата растат или намаляват и така се адаптират към разходите за транспорт в зависимост от това в каква посока е изменението в цената на горивото.

Очакванията на превозвачите за цената на лекото гориво( LSMGO ) за периода юли-септември 2018 да не надвиши 700 щ.долара за тон в зависимост от мястото на бункеровка.

Сподели:

Още новини от деня