хотелска стая

78 са средствата за подслон и местата за настаняване на територията на Община Русе, подаващи данни за реализирани нощувки

При осъществяване дейността на отдел „Търговия и наемни отношения“ на Община Русе, в част „Търговия“, се извършва поддържане на Общински информационен масив за търговска дейност в стационарни и преместваеми обекти, чрез вписване на подадени Уведомления за дейности в разкрити обекти за търговия и услуги. В периода 01.11.2017 г. – 31.08.2018 г. са вписани 558 стационарни и нестационарни обекти за търговия, туризъм и услуги, съгласно Наредба №5 на Общински съвет – Русе за търговската дейност на територията на Община Русе.

Поддържа се общински информационен масив, чрез обработка на подадени искания за извършване на търговска дейност на открито, съгласно Наредба №5 на Общински съвет – Русе за търговската дейност на територията на Община Русе и Наредба №16 на Общински съвет – Русе. През периода 01.11.2017 г. – 31.08.2018 г. са постъпили искания за 349 обекти. Постъпилите такси възлизат на 392 905,54 лв. Издадени са 185 разрешения за извършване на рекламна, промоционална и търговска дейност, циркове, изложения и фестивали, с постъпили такси в размер на 42 597,60 лв.

Извършва се категоризация на туристически обекти на територията на община Русе за периода са определени вида, капацитета и категорията на 188 обекти, като постъпилата сума от внесени такси, съгласно тарифата към Закона за туризма до 31.08.2018 г. възлиза на 51 238 лв. Обработените данни от реализираните нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване на територията на община Русе постъпват от 78 броя обекти.

Обработени са 38 преписки с извършени проверки по компетентност и изготвени отговори на постъпили заявления и искания от физически и юридически лица, относно извършване на търговска дейност на открито и категоризиране на туристически обекти.

Сподели: