79 уведомления пратени от Районна прокуратура – Русе за година в КУИППД – Велико Търново

За 2017 г. в Окръжна прокуратура – Русе е била създадена нужната организация по изпълнение на всички указания на горестоящите прокуратури и ЗОПДНПИ. По всяко едно от производствата, по които е била уведомена ТД на КУИППД се образува адм. преписка, която се води в отделен дневник.

През 2017 година, Районна прокуратура – Русе е изпратила на съответната Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност – Велико Търново общо 79 писмени уведомления със съответните документи за прилагане разпоредбите на ЗОПДНПИ по отношение на лицата, като обратна информация не е постъпвала в прокуратурата (през предходната 2016г. са били изпратени 79 бр.)
Районна прокуратура – Бяла през 2017 година е изпратила 3 броя уведомления по ЗОПДНПИ (колкото и през предходната на отчетната година).

За 2016 г. Окръжна прокуратура – Русе е изпратила 39 уведомления по реда на ЗОПДНПИ. Прокурори от ОП–Русе са участвали в 1 граждански производства /протекли в 4 заседания/, образувани за отнемане на имущество по влезли в сила осъдителни присъди по текст от НК, визиран в този закон.

В трите прокуратури в съдебен район Русе – ОП – Русе, РП – Русе и РП – Бяла е създадена нужната организация по изпълнение на всички указания на горестоящите прокуратури и ЗОПДНПИ. По всяко едно от производствата, по които е била уведомена ТД на КУИППД се образува адм. преписка, която се води в отделен дневник.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"