820 хил. лева приходи от нощувки през ноември в местата за настаняване в Русенска област

820 хил. лева приходи от нощувки през ноември в местата за настаняване в Русенска област

През ноември 2022 г. в страната са функционирали 2 072 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване (табл. 1 от приложението), с 57.5 хил. стаи и 118.3 хил. легла в тях. В сравнение с ноември 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 32.1%, а броят на леглата в тях – с 26.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през ноември 2022 г. е 855.0 хил., или с 98.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 607.1 хил. нощувки, а чуждите – 247.9 хиляди.

През ноември 2022 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 71.8% от общия брой нощувки на чужди и 41.1% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 19.1% от нощувките на чужди и 28.6% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 9.1 и 30.3%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през ноември 2022 г. се увеличава с 97.4% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достига 402.6 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през ноември 2022 г., са 301.5 хил. и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Чуждите граждани са 101.1 хил. и са реализирали средно по 2.5 нощувки, като 70.5% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2022 г. е 24.4%, като се увеличава с 8.8 процентни пункта в сравнение с ноември 2021 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 31.8%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 24.2%, и с 1 и 2 звезди – 16.6%.

Приходите от нощувки през ноември 2022 г. достигат 61.2 млн. лв., като 39.2 млн. лв. са от български граждани, а 22.0 млн. лв. – от чужди граждани.

В Русенска област през ноември са функционирали 63 места за настаняване, в които е имало 2 363 легла. 70 652 са осъществените леглоденонощия, като 14 710 са реализираните нощувки /3070 са от чужди граждани/ . 8 962 са пренощувалите лица, от които 1 742 са чужди граждани. Приходите от нощувки за периода възлизат на общо 820 хил. лева, от които 223 хил. лева са постъпленията от чужденци.

Методологични бележки

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдениетосе включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

Сподели: