бъзовец-табела

839 са жителите на Бъзовец

В кметство Бъзовец към момента са регистрирани 839 жители, посочва в отчета си за периода септември 2022 година – август 2023 година Лъчезар Минев – кмет на Бъзовец. През учебната 2022/2023 в детската градина в с. Бъзовец са записани 25 деца. За новата 2023/2024 са записани и се очакват да учат 28 деца.

Събираемостта на местните данъци през изтеклата година възлиза на 80 %, а събираемостта на такса битови отпадъци – 65 %. Събираемостта на данък МПС възлиза на 80 %

Видно от справката административното обслужване на населението е на ниво. Няма подадени жалби от граждани. Ето и ситуацията за периода. Издадени са: 56 удостоверения за наследници , 29 удостоверения за постоянен адрес, 40 удостоверения за настоящ адрес, 14 удостоверения за идентичност на имената, 1 удостоверение сем. положение, съпруг и деца, 1 дубликат на акт от граждански брак. Няма издадени дубликати на актове за раждане и смърт. Направени са 59 нотариални заверки, а са връчени 69 призовки. Само 3 са сключените граждански  бракове.

Водоснабдяването в селото се извършва от В и К – Русе. При възникнали аварии , те се отстраняват от фирмата и се възстановява нарушената пътна настилка или тротоари. Електроснабдяването на селото се извършва от„ Енерго ПРО-Продажби АД“. Всяка година в месец март се кастрят клоните на дърветата , които пречат на жиците и редовно се окосява терена около трафопостовете. Далекосъобщенията се осъществяват от Български пощи и от мобилните оператори в България. В Бъзовец доставката на телевизионен сигнал и интернет се осъществява от лицензираните  доставчици Нетуоркс и Кабелнет.

Снабдяването с хляб и хранителни продукти в селото е на ниво. Извършва се от 5 магазина и до настоящият момент няма оплаквания от граждани. Дори и през зимата снабдяването не е нарушено. На територията на селото има 4 питейни заведения предлагащи алкохол, безалкохолни напитки и бързо хранене. Селото разполага с магазин за продажба на хляб към ППК Бъзовец.

Това на кратко са основните въпроси по които е работило кметството за изминалия период.

Сподели: