8597 пенсионери в Русенска област са с допълнително придобит осигурителен стаж през 2020 година

8597 пенсионери в Русенска област са с допълнително придобит осигурителен стаж през 2020 година

През 2020 г., като противоепидемична мярка, Националният осигурителен институт (НОИ) извърши извънредно служебно преизчисляване на личните пенсии, свързани с трудова дейност, на работещите пенсионери с придобит осигурителен стаж след пенсионирането или след последното преизчисляване на пенсията. В условията на извънред-но положение институцията не позволи тази група от пенсионери да бъде лишена от възможността за упражняване на правата си и считано от 1 април 2020 г. преизчисли служебно над 260 000 пенсии. Заради положителните аспекти на извършеното през 2020 г. служебно преизчисляване на трудовите пенсии, НОИ предприе действия за въвеждането му като постоянен механизъм в социалноосигурителното законодателство. Търсеният положителен ефект от тези действия бе чрез избягването на подаването на заявление за преизчисляване да се намали броят на посещенията от страна на правоимащите лица на офисите на института и така да облекчи трайно административната тежест за тях.

Общият брой на пенсиите, преизчислени през 2020 г. въз основа на данните за допълнително придобит от ра-ботещите пенсионери осигурителен стаж, надхвърли 300 000, като над 260 000 от тях бяха служебно (без подаване на заявление) преизчислени, считано от 1 април 2020 година.

От 1 януари 2021 г. беше изменена разпоредбата на чл. 102 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) с регламентиране на два начина за преизчисляване на личните пенсии: 1. Служебно преизчисляване на пенсиите, свързани с трудова дейност, с допълнително придобит от пенсионера осигурителен стаж в периода след отпускането, съответно след последното преизчисляване на пенсията. При този вид преизчисляване на пенсиите работещите пенсионери не подават заявление в териториалните поделения на НОИ. Преизчисляването се извършва от 1 април на съответната година, въз основа на данните за осигурителен стаж в информационната система на института, а за самоосигуряващите се лица – въз основа на да-нните за внесените осигурителни вноски, които се отнасят за времето до 31 декември на предходната календарна година и които са налични в информационната система на НОИ към 1 март на текущата календарна година. За служебно преизчисляване на трудова пенсия е необходимо пенсионерът да е придобил осигурителен стаж през предходната календарна година, независимо от продължителността на този стаж. Този вид преизчисляване не лишава работещите пенсионери от възможността да подадат заявление обр. УП-28 за ежегодно преизчисляване на пенсията с придобит след пенсиониране осигурителен стаж и осигурителен доход. Преизчисляване с допълнително придобит осигурителен доход се извършва само, в случай че изчисленият размер е по-благоприятен за заявителя от размера, изчислен при служебно преизчисляване на пенсията с допълнително придобит осигурителен стаж. Очакваният брой на пенсиите, които ще бъдат преизчислени през 2021 г. въз основа на данните за допълнително придобит от работещите пенсионери осигурителен стаж без лицата да подават заявления, доближава 300 000.

Разпределението по териториални поделения на НОИ е показано в таблицата по-долу.

2. Ежегодно преизчисляване на пенсиите по заявление на пенсионера с допълнително придобития осигурителен стаж и осигурителен доход в периода след отпускането, съответно – след последното преиз-числяване на пенсията.За този вид преизчисляване пенсионерът следва да подаде в териториално поделение на НОИ заявление за ежегодно преизчисляване на пенсия за трудова дейност по чл. 102, ал. 1, т. 2 от КСО в свободен текст или съгласно образец УП-28, утвърден със заповед на управителя на НОИ. Пенсията се преизчислява от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението, като се вземат предвид наличните данни за осигурителен стаж, а за самоосигуряващите се лица – данните за внесените осигурителни вноски, които се отнасят за времето до края на месеца на подаване на заявлението, и които са налични в информационната система на НОИ.Подадените през предходните години заявления за преизчисляване на пенсия с допълнително придобит оси-гурителен стаж и осигурителен доход запазват действието си и след промяната на разпоредбата от 1 януари 2021 г. Пенсиите на тези лица продължават да се преизчисляват веднъж годишно, от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението.Служебното преизчисляване, което се извършва, считано от 1 април на всяка календарна година, обхваща лицата, получаващи пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест. Служебното преизчисляване е изцяло в интерес на работещите пенсионери, тъй като предоставя възможност за увеличаване на получаваните пенсии в резултат на натрупан осигурителен стаж, придобит след пенсионирането. При извършване на преизчисляването осигурител-ният стаж, придобит след пенсиониране, се зачита само при условията на трета категория труд. За извършеното преизчисляване се постановяват разпореждания, които при поискване се връчват от териториалното поделение, което изплаща пенсията, и са достъпни на електронната страница на НОИ чрез електронната услуга „Справка за издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК“.

Сподели: