средношколско абитуриенти 2019 2

86 младежи и девойки са настанени в средношколското общежитие

За учебната 2020-2021 г. общата численост на персонала на ЦПЛР – Общежитие за средношколци е 13 лица. Педагогическият персонал включва 1 директор и 5 учители.

На непедагогически длъжности с назначени: счетоводител – 1 бр.; портиери – 4 бр.; чистач – 1 бр.; работник поддръжка – 1бр.   

Общежитието е ситуирано в една сграда с общо 120 бр. помещения.

Дейности:

– Учебно-възпитателна;

– Отдих;

– Заседания на постоянните комисии в ЦПЛР – ОС;

– Работа на комисията за Борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Комисията по Безопасни условия на обучение, възпитание и труд, работата на Етичната комисия;

– Работа по проекти;

– Клубове по интереси: Клуб „АРТ-работилница“; Клуб „Бъди грамотен“; Клуб „Толерантност“; Клуб „Униспорт“;

– Дейности по материално-техническата база;

– Посещение на населени места.

Забележка: Педагогически персонал е със задължителна 30 часова преподавателска норма.

Общия брой на учениците към началото на учебната година е 86, разпределени по училища, както следва: СУ „М-р Атанас Узунов“ – 36, ПГ по транспорт – 13, ПГМТ „Юрий Гагарин“ – 7, ПГИУ „Елиас Канети“ – 4, по 3-ма от ПГО „Недка Иван Лазарова“, ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“, НУИ „Проф. В. Стоянов“, ПГ по туризъм „Иван Павлов“ и ПГРКК, по 2-ма от СУЕЕ „Св. К.-К. Философ“ и ПГДВА „Йосиф Вондрак“ и по един от ПГСС „Ангел Кънчев“, ПГПТ „Атанас Ц. Буров“, ПГСАГ „Пеньо Пенев“, СУ „Йордан Йовков“, СУ „Възраждане“, СУ „Васил Левски“ и ЧАГ „Джордж Байрон“.

Общежитието за средношколци е единствено на територията на Община Русе общежитие, чиято дейност не се организира от училища по смисъла на чл. 49, ал. 3 от ЗПУО. Общежитието координира образователно-възпитателния процес с учебната дейност и планове в средните училища и професионалните и профилираните гимназии, с цел пълноценна образователно-възпитателна работа на учениците, проучва индивидуалните им потребности и удовлетворява интересите им съобразно учебните планове и свободното им време извън училище.

Общежитието повишава качеството на учебно-възпитателната работа, развива гражданското образование и възпитание, като система от дейности, насочени към мотивиране на учениците, създаване на модели на поведение и подготовка за активни и ангажирани личности. Работи индивидуално с напреднали и изоставащи ученици, защитава личностното достойнство на ученика и обогатява творческата дейност на възпитатели и ученици чрез прилагане на иновативни методи в във възпитанието и обучението на подрастващите. Утвърждава ролята на общообразователната подготовка, като основа, върху която се изгражда широка обща култура, придобиват се интелектуални умения и социални компетентности, необходими на младите хора за активен живот в динамично променящото се общество. Утвърждава работата на Клубовете по интереси, с цел развитие на социалното, нравственото, естетическото и физическо развитие на учениците. Основна цел е подкрепата на индивидуалността на учениците и самостоятелното изграждане на образовани и дееспособни личности.

сн. Архив

Сподели: