„Кварцверке“ иска да купи 873 427 акции от останалите акционери на „Каолин“ АД – Сеново

УС на „Каолин“ АД – Сеново уведоми, че на 8 ноември 2013 година е получено уведомление съгласно изискванията на чл. 151 ал. 3 от ЗППЦК, придружено от предложение за изкупуване по 157а от ЗППЦК от „Кварцверке“ ГмбХ за изкупуване акциите на останалите акционери на „Каолин“ АД, като обект на предложението за изкупуване са 873 427 акции с право на глас, представляващи 1.75 % от капитала и от гласовете в общото събрание на „Каолин“ АД. Предложената цена е в размер на 4.156 лева за 1 акция. Упълномоще…

Код на новината : *120126.html

    

Сподели: