Иво Пазарджиев

10 общински съветници влизат в обновения състав на работна група за взаимодействие между общинските съвети на Русе и Гюргево

В мандата на ОбС – Русе 2019-2023 г. бяха положени усилия за създаване на още по-близки отношения с побратимения на Русе град Гюргево. За първи път в историята на двата града бяха проведени съвместни заседания на двата общински съвета. Това се случи на 9 май 2022 г. в гр.Русе, както и на 22 юни 2023 г. в гр.Гюргево. По време на заседанията, както и в срещите между съветници и представители на администрациите на двата града, бяха дискутирани множество общи проблеми. Това наложи създаването на съвместна работна група, в която да бъдат разглеждани въпроси, касаещи трансграничното сътрудничество между България и Румъния.

На 19 септември 2023 г. беше проведено заседание на работната група, на което общински съветници и представители на администрациите обсъдиха възможностите за предотвратяване реализацията на проекта за изграждане на инсинeрaтор за болнични отпадъци в Гюргево.

Считам, че активните отношения  между двата общински съвета трябва да продължат и през настоящия мандат, като за целта следва да бъде обновен съставът на работната група. По този начин ще продължи непрекъснатата комуникация между двата побратимени града и техните управници и те ще могат да вземат решения за успешното развитие на местно и национално ниво. Съвместната работна група ще допринесе за решаването на геополитически, социалнозначими и обществени въпроси, касаещи, както местните общности, така и поставените и определени като жизнено важни въпроси на националната карта на България и Румъния. Считам, че в работната група от българска страна следва да намерят представителство всички групи общински съветници, казва общинският съветник от групата „ВМРО – България на регионите“ Иво Пазарджиев.

Днес общинските съветници гласуваха да бъде създадена работна група, в състав от 10 общински съветници. Работната група е със задача да бъдат продължени съвместните дейности с Общински съвет – Гюргево.

Сподели: