ФК "Черно море" победи "Дунав" в Русе

90 000 лв. ще получи ПФК „Дунав“ от Община Русе

Общинският съвет подкрепи след дълги дебати тези вечер предложението от кмета на Община Русе Пенчо Милков за сключване на договор за спонсорство между Община Русе и ПФК „Дунав“.

Това стана след предложение от ПФК „Дунав“ с ЕИК 205642904, представлявано от Симеон Симеонов, за подписване на договор за спонсорство между община Русе и футболния клуб за 2020 год. в Общински съвет Русе беше внесено предложение за съгласие за седмото заседание на Общинския съвет.

Предвид създадената обстановка и обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 год. извънредно положение, предложението бе оттеглено от дневния ред на заседанието, проведено на 19.03.2020 год.

Предложението бе футболния клуб да промотира  и популяризира Община Русе пред обществеността, бизнеса и пред широката публика на всички предстоящи национални и международни срещи на отбора чрез посочен пакет от ползи. Срещу горното, бе предложено общината да финансира клуба със сумата от 270 000 лв. Изразено е желание за поемане на конкретни задължения, за популяризиране на община Русе като една отговорна институция в медийното пространство по време на всички срещи, изявления и гостувания в телевизионни предавания.

С настоящето предложение, имайки предвид променените обстоятелства, свързани с извънредното положение и въведените противоепидемични мерки, отмяната на планираните национални и международни срещи отново изразяваме своята отговорна позиция за развитието на футбола в град Русе, като предлагаме отбора на ФК Дунав да бъде спонсориран  със сумата от 90 000 лв.

Съгласно § 1, т. 12 от ДР на Закона за физическото възпитание и спорта / обн, в ДВ, бр. 86/18 г., в сила от 18.01.2019 г./  „Спонсорство“ е прякото или непряко финансиране на спортисти, спортни организации и спортни мероприятия, осъществено от физическо или юридическо лице с цел да се съдейства за популяризирането на неговото име, марка или обществен престиж, като размерът на предоставените финансови средства превишава пазарната стойност на получената в замяна рекламна услуга. Разпоредбата на чл. 6, т. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, определя общинската политика в областта на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност да се осъществява чрез финансово подпомагане развитието на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в съответствие с Национална програма за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност.

Общинските съветници решиха Община Русе да сключи договор за спонсорство за сумата от 90 000 лв. с ПФК „Дунав“ за осъществяване на спортната дейност на клуба през 2020 год. срещу задължение за промотиране и популяризиране на Община Русе при предстоящи срещи, изявления и гостувания в телевизионни предавания чрез дейностите, описани в Писмо с вх. № 36-173-1/26.02.2020г. на Община Русе.

Средствата следва да се осигурят от резерва на Община Русе.

По темата се изказаха общинските съветници Владо Владов, Евгени Игнатов, Галин Ганчев, д-р Теодора Константинова, Иван Иванов, Елеонора Николова и др.

Сподели:

Още новини от деня