Сдружение с общественополезна дейност „Спортен клуб по хокей на трева – град Бяла“ ще кандидатства пред Министерството на спорта за изграждане на нова спортна площадка

Сдружение с общественополезна дейност „Спортен клуб по хокей на трева – град Бяла“ да кандидатства за средства по Наредба № Н-1 от 8.02.2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от Министерството на физическото възпитание и спорта на спортни дейности за реализация на Проект за поставяне на изкуствената трева, представляващ част от недвижим имот (дворно място), находящ се в гр. Бяла, ул. „Цар Симеон“ № 5, съставляващо пл. № 910 в кв. 52 по peг. план на гр. Бяла, актуван с АОС №11…

Source: *119513.html

    

Сподели: