С промени в Кодекса на труда МТСП предлага повишаване на санкциите за недеклариран труд

951 от Русенска област започнаха работа през май

През м. май, след изтичане на обявеното извънредно положение, броят на постъпилите на работа се увеличи – от 42 среднодневно за седмицата преди 13 май – на 57 среднодневно през периода от 14 май до края на месеца.

Така, общият брой на постъпилите на работа безработни достигна в края на месеца 951, като 93,8% от тях са устроени в реалната икономика. В сравнение с м. април се  отчита увеличение от 111%, който се дължи на постъпилите на работа на първичния пазар. Според статистическите данни на Агенцията по заетостта най-много са постъпилите на работа в сферата на преработващата индустрия-29,4%, хотелиерството и ресторантьорстовото-24,5%, търговията- 13,6%, селското стопанство-4,8% и др.

Работа на субсидирани работни места са започнали 59 безработни лица-50 по програми и мерки по ЗНЗ и 9 по схеми по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Общият брой на безработните в бюрата по труда в Русе, Бяла и Ветово през май е 9826, като спрямо април регистрираните са с 89 лица по-малко.

Равнището на регистрираната безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.) в област Русе  е 9,6%, като остава същото както и през април. На годишна база е налице ръст от 4,2 п.п. Равнището на регистрираната безработица в страната е 9,0% през май.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ветово – 27,4% /1114 /, следват общините Борово – 25,3% /392/, Ценово –24,5% /436/, Две могили – 18,4% /626/, Бяла – 17,2% /827/, Сливо поле – 13,3% /452/, Иваново –10,6% /305/ и най-ниско в Русе – 7,0% /5674/.

Секторното разпределение на отпадналите от заетост през месеца показва, че най-висок дял имат освободените от сферата на преработваща промишленост – 27,7%; търговията-11,7%, здравеопазването и социалните дейности-11,3%, транспорта-4,7%, хотелиерството и строителството- по 4,3% аграрния сектор-3,7% и др.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през май 528, като 82,2% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (40,5%), хотелиерството и ресторантьорството (24,2%), търговията (13,8%), държавно управление (6,8%) и др.

Най-търсените професии през месец май са: барман, готвач, сервитьор, р-к кухня, продавач, мебелист, охранител, строителен работник, шивач, работник спомагателни шивашки дейности и др.

Сподели: