960 хил. лева са приходите на местата за настаняване в Русенска област през ноември

През ноември 2023 г. в страната са функционирали 2 066 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 59.6 хил. стаи и 123.1 хил. легла в тях. В сравнение със същия месец на предходната година местата за настаняване намаляват с 0.3%, а броят на леглата в тях се увеличава с 4.1%.

Общият брой на нощувките е 855.2 хил., като той запазва приблизително нивото си от ноември 2022 г. (855.0 хил.). Българските граждани са реализирали 636.2 хил. нощувки, а чуждите – 219.0 хиляди.

В местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 70.2% от общия брой нощувки на чужди и 43.1% – на български граждани. В 3-звездните са осъществени 18.8% от нощувките на чужди и 28.6% – на български граждани, докато в 1 и 2 звезди те са съответно 11.0 и 28.3%.

Броят на пренощувалите лица се увеличава с 5.5% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 424.7 хил., като е отчетено увеличение както при българските граждани със 7.1%, така и при чуждите – с 0.8%. Нощувалите български граждани са 322.8 хил. и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Чуждите граждани са 101.9 хил. със средно по 2.1 нощувки, като 73.5% от тях са пребивавали в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата е 23.8%, като намалява с 0.6 процентни пункта в сравнение с година по-рано. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 30.1%, следват тези с 3 звезди – 24.3%, и с 1 и 2 звезди – 16.2%.

Приходите от нощувки се увеличават с 12.8% спрямо същият месец на предходната година и достигат 69.1 млн. лв., като 46.3 млн. лв. са от български граждани, а 22.8 млн. лв. – от чужди граждани.

59 места за настаняване са функционирали в Русенска област през ноември. В тях е имало 2279 легла. 68 026 са осъществените леглоденонощия. 15 677 срещу 18 133 през октомври са реализираните нощувки, в това число и 4 639 срещу 5 311 през октомври от чужди граждани. 8 893 при 10 775 месец по – рано са пренощувалите лица, като около 20 % от тях са чужденци. 960 хил. лева при 1.1 млн. лева през октомври са приходите от нощувките за периода, а приносът на чужденците тук възлиза на близо 30 %.

Методологични бележки

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с 10 или повече легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

Сподели: