97 години от създаването на Съюза за закрила на децата – клон Русе

97 години от създаването на Съюза за закрила на децата – клон Русе

На 21 ноември 1926 г. след Учредително събрание, проведено в салона на Окръжното управление се създава Съюз за закрила на децата – клон Русе. Окръжният управител на Русе Борис Димев свиква общо събрание от представители на учрежденията и видни граждани, с основна цел: подпомагане на нуждаещите се русенски деца, намаляване на голямата детска смъртност, полагане на грижи за благоприятното развитие на децата, както физически, така и духовно. Първият управителен съвет е в състав: председател – Борис Димев (окр. управител), подпредседател – Мария Бисерова (председател на Женско дружество “Добродетел”), секретар – Дора Цаперкова (началник Бюро настаняване при Инспекцията на труда), касиер – Нико Просеничков (директор на Мъжката гимназия), домакин – Сава Събев (окръжен полицейски инспектор) и съветник – д-р Александър Доганов (основоположник на лятната колония „Св. Константин” край Варна при Комитет „Здравец”). Членове на Контролния съвет са д-р Мюфтиев (председател на окръжната постоянна комисия), Петко Атанасов (тогава директор на Русенската девическата гимназия) и окръжния училищен инспектор Мирев. Клонът започва своята дейност с доставяне на материали и пособия за здравно-съвещателните станции и уреждане на подвижна детска служба, които да оказват съдействие на майките и децата в Русенски окръг. Част от Съюза са „Български червен кръст”, почти всички благотворителни дружества в Русе и православни християнски братства.

Сподели: