„БАЛКАНЦИНК” АД ще открие официално нов производствен комплекс за горещо поцинковане и производство на метални изделия на територията на Индустриален парк – Русе

„БАЛКАНЦИНК” АД ще открие официално нов производствен комплекс за горещо поцинковане и производство на метални изделия на територията на Индустриален парк – Русе на 1 ноември.„БАЛКАНЦИНК” АД е регистрирано, съгласно българското законодателство с мажоритарно чуждестранно участие в капитала. Новоизграденото предприятие е създадено в резултат на бизнес коопериране на италиански индустриални предприемачи с дългогодишен опит в производството на различни видове висококаче… […]

Прочети

Кметството в Копривец ще получава 50 % от средствата, получени като концесионни такси от Община Бяла от Министерството но икономиката и енергетиката за находище „Копривец”

Общински съвет – Бяла измени Решение № 126, прието по протокол № 9 от 27.09.2013 г. на Общински съвет Бяла, както следва:На основание чл. 21, ал. 1 т.8 и т. 11, и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; във връзка чл. 75 ал. 1 от ЗПБ и с разпоредбите на чл. 39 ал. 3 от Закона […]

Прочети

Предстои търг за продажба на автомобили на „БЕСКУ“ ЕООД

Общински съвет – Бяла реши да бъде проведен търг за продажба на МПС, собственост на „БЕСКУ” ЕООД – гр.Бяла – ЗИЛ 555, Рег. № Р 98-65 АХ, произведен през 1990 год., както и челен товарач – ФАДРОМА L 200, произведена през 1990 година…. Source: *119520.html     

Прочети

Отложено е приемането на Общинския план за развитие на Община Бяла, Област Русе за периода 2014-2020 година

Общински съвет – Бяла отложи приемането на Общинския план за развитие на Община Бяла, Област Русе за периода 2014-2020 година…. Source: *119519.html     

Прочети

Общински съвет – Бяла отмени Наредба за предоставянето на концесии по чл. 71, ал.1 от ЗОС

Общински съвет – Бяла отмени Наредба за предоставянето на концесии по чл. 71, ал.1 от ЗОС, приета с Решение № 37 по Протокол № 4 от 15.04.2004 г. на Общински съвет Бяла…. Source: *119518.html     

Прочети

Големи общински имоти в Ботров ще бъдат отдадени под аренда за 25 години

Общински съвет – Бяла измени Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 година, раздел II, т.Б.I. „Имоти, които ще бъдат предложени за предоставяне под аренда”, землище с. Ботров. Става въпрос за изоставена нива в землището на селото /местност „Перетлика“ с площ 104.863 декара, категория седма. Цената е 35 лева на декар, а за година се […]

Прочети

Кметът на Община Бяла без лев командировъчни за 3 месеца

Общински съвет – Бяла по традиция одобрява командировъчните разходи на Кмета на Общината и Председателя на Общинския съвет за всяко тримесечие. Интересното в случая е, че разходите на кмета на Община Бяла за периода 01.07.2013 – 30.09.2013 г. са на стойност …. 0.00 лв., докато тези на Председателя на Общинския съвет Бяла за периода 01.07.2013 – 30.09.2013 г. са на […]

Прочети

Кметът на Бяла ще издаде разрешително за ползване на язовира в Пейчиново

Общински съвет – Бяла възложи на кмета на Община Бяла да открие процедура за издаване на „Разрешителното за ползване на повърхностен воден обект” за обект: Язовир”Карашкъка” в землището на с.Пейчиново, общ. Бяла, разположен в имот №093001, местност „Карашлъка” с площ от 203.172 дка, ЕКАТТЕ 55720…. Source: *119515.html     

Прочети

Няма да се съкращава огняра на ОУ ”Н.Й.Вапцаров”- Бяла

Общински съвет – Бяла прие информацията за финансово-икономическото състояние на ОУ”Н.Й.Вапцаров” гр. Бяла за третото тримесечие на 2013 година. Програмата за оптимизация на разходите в ОУ ”Н.Й.Вапцаров”- гр.Бяла в частта на ІV. Мерки за оптимизация на разходите, е променена както следва: • първо тире става: Отоплението да бъде на течно гориво;• второ тире: Съкращаване на щатна бройка „огняр” – се […]

Прочети

Сдружение с общественополезна дейност „Спортен клуб по хокей на трева – град Бяла“ ще кандидатства пред Министерството на спорта за изграждане на нова спортна площадка

Сдружение с общественополезна дейност „Спортен клуб по хокей на трева – град Бяла“ да кандидатства за средства по Наредба № Н-1 от 8.02.2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от Министерството на физическото възпитание и спорта на спортни дейности за реализация на Проект за поставяне на изкуствената трева, представляващ част от недвижим имот (дворно място), находящ се в […]

Прочети

Започва обновяването на бизнесинкубатора в Гюргево

La sediul Primăriei Giurgiu, vineri, 25 octombrie, оn cadrul unei conferințe de presă, primarul Nicolae Barbu și George Brezoi, șeful Oficiului Teritorial pentru IMM-uri și Cooperație Ploiești, au semnat protocolul privind parteneriatul pentru Incubatorul de Afaceri Giurgiu. Cu acest prilej, primarul Nicolae Barbu a declarat printre altele: „Mă bucur că George Brezoi nu a uitat orașul din care a plecat […]

Прочети

Гюргевски сенатор отрича връзка с укривателите на данъци за над 50 млн. евро

Luni, 28 octombrie, mascații au efectuat 160 de percheziții оn București și cinci județe: Prahova, Giurgiu, Arad, Călărași și Ialomița, оntr-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de circa 50 de milioane de euro. Оn acest caz a fost dispusă urmărirea a 50 de persoane, оntre care se află și angajați ai Ministerului Finanțelor Publice, avocați, administratori de firmă, […]

Прочети

Банка подкрепя купуването на определени книги и в книжарница „Хеликон“ – Русе

„Препоръчано от ПроКредит Банк” е инициатива на ПроКредит Банк, която се стреми да насърчи четенето. Успехът на библиотеките, които служителите на банката са създали в своето централно управление и клонове, е в основата създаването на тази инициатива. В какво се изразява тя?От 28 октомври до 31 декември 2013 г. в книжарници „Хеликон” – (София; Пловдив; Бургас; Варна; Велико Търново; Стара […]

Прочети

Студенти от Русенския университет излязоха с декларация в подкрепа на колегите си, окупирали СУ „Св. Климент Охридски“

Студенти от Русенския университет излязоха с декларация в подкрепа на колегите си, окупирали СУ „Св. Климент Охридски“ днес. В текста, разпространен тази вечер се казва: „Ние,Студентите от Русенския университет „Ангел Кънчев” изразяваме своята безусловна и категорична позиция в подкрепа действията на всички свои колеги от Софийския университет „Свети Климент Охридски” и страната, които чрез активната си гражданска позиция казват своето […]

Прочети

КЗК позволи предварително изпълнение на заповедта за определяне изпълнител на Водни япрокет в кв. „Долапите“ и кв. „Средна кула“

Комисията за защита на конкуренцията допусна предварително изпълнение на Решение № РД- 01-2425/16.09.2013г. на кмета на община Русе за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране и строителство) за изграждане на канализационна и водопроводна мрежа и довеждащ колектор в кв. „Средна кула“ и „Долапи“ на гр. Русе“, открита […]

Прочети

Липса на нанесена маркировка за съответствие „СЕ“ върху машина за малко да докара голяма санкция на русенска фирма

Районен съд – Русе отмени Наказателно постановление № 13-252/22.03.2013 год. на Главния Директор на ГД”ИДТН” гр.София, с което за нарушение по чл.51в от Закона за техническите изисквания на ЕТ ”….” – гр.Русе е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 1 500 лв. На 11.10.2012г. служители на РО ”ИДТН” – гр. Благоевград извършили проверка на цех за производство на врати, […]

Прочети

Индиец осъден в Русе за опит да мине Дунав мост с фалшива румънска лична карта

Индиецът С., който е неосъждан и безработен се призна пред Районния съд в Русе за виновен, че на 13.10.2013 год. на съвместен българо-румънски ГКПП „Дунав мост“ Русе-Гюргево, трасе “Изход”, направил опит да излезе през границата на страната без разрешение на надлежните органи на властта – служител на ГКПП – ГПУ – Русе, като деянието останало недовършено поради независещи от волята […]

Прочети

Съдът не потвърди 1 500 лева санкция от Инспекцията по труда за ПГ по механотехника в Русе

Административен съд – Русе остави в сила Решение № 429/29.04.2013 г., постановено по НАХД № 593/2013 г. по описа на РРС, с което е отменено НП № 18/1803168/20.11.2012 г., издадено от Директора на Д “ИТ” – Русе. Решението не подлежи на обжалване. Това стана след касационна жалба от Дирекция „Инспекция по труда”, гр. Русе срещу Решение № 429/29.04.2013 г., постановено […]

Прочети

Неотстранени нередности в искова молба прекратиха производство за обезщетение спрямо ИАРА – Русе

Административен съд – Русе остави без разглеждане исковата молба на Н. против ИА ”Рибарство и аквакултури” чрез сектор “Рибарство и контрол” – Русе и прекрати производството по адм. дело №391/2013 г. по описа на Административен съд – Русе. Делото бе образувано по искова молба на Н. против ИА ”Рибарство и аквакултури” чрез сектор “Рибарство и контрол” Русе с цена на […]

Прочети

Пчеларите в местността „Батмиш“ трябва да пазят пчелите си от 31 октомври до 4 ноември заради пръскане на рапица

Във връзка с чл. 9, ал. 2 от Наредба №15от 08.04.2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Община Русе уведоми за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на град Русе от 31.10.2013 г. до 04.11.2013 г., от 08,00 до 11,00 часаи от 18,30 до […]

Прочети

В СОУ „В. Левски“ – Русе дистанционно се проведе първия етап от международното състезание „Математика без граници“

На 25 октомври 2013 година в СОУ „В. Левски“ – Русе дистанционно се проведе първия етап от международното състезание „Математика без граници“. Турнирът е приемник на международния математически турнир „Дружба” (1986 – 1991 г.) и международното състезание „Математика без граници” (2001 – 2008 г.). „Математика без граници” е предназначен за ученици от 8 до 14 годишна възраст. Състезанието се провежда […]

Прочети

Милена Димова – ръководител звено „Програми“ в Община Русе: 34 безработни ще почистват по регионална програма за заетост гробищните паркове в Община Русе

Милена Димова – ръководител звено „Програми“ в Община Русе, съобщи днес, че регионалната програма за заетост има за цел да подкрепи пазара на труда. Община Русе се е насочила към уязвими групи на пазара на труда за стимулиране на трудова заетост. 2 са приоритетите в тази област – обслужване и поддържане на гробищните паркове във всички кметства и трите квартала […]

Прочети

175 години от своето създаване ще чества СОУ „Христо Ботев“ – Русе през тази седмица

175 години от своето създаване ще чества СОУ „Христо Ботев“ – Русе през тази седмица, като на 1 ноември ще бъде отбелязана и същата годишнина от полагане основите на светското образование в нашия град. Това стана ясно по време на пресконференция днес с участието на директора на училището Теодор Коцев, Наталия Константинова – преподавател по музика и диригент на Тамбурашкия […]

Прочети

Център „Озарея” се организира ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР „ РЕЙКИ И ФАМИЛНИ КОНСТИЛАЦИИ”

Център „ОЗАРЕЯ” е създаден от Аксиния Бешева — бакалавър клинична психология, магистър психопатология на развитието, сертифициран към немската школа фасилитатор фамилни констелации.На 02 ноември и 03 ноември 2013 г. от 11:00 ч. Център „Озарея” се организира ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР „ РЕЙКИ И ФАМИЛНИ КОНСТИЛАЦИИ”.РЕЙКИ е система на лечение чрез полагане на ръце с несравнима простота и мощ. Историята и е по-древна […]

Прочети

Започна Шестият литературен празник „Русе пише“ в КДК

Редколегията на списанието „Брод“, състояща се от трима души: Пламен Абаджиев и Светлозар Дивианов и Нели Пигулева, както и едноименното сдружение за шеста година помагат да се случат т. нар. Литературни празници с надслов „Русе пише“. Събират се хората, които пишат в града ни от години. В тях вече са участвали белетристи и поети от Хърватия и Румъния, но тази […]

Прочети

Народният представител от ГЕРБ в 19-и МИР – Русе Светлана Ангелова поздрави жителите на Просена по повод празника на селото

Народният представител от ГЕРБ в 19-и МИР – Русе Светлана Ангелова поздрави жителите на Просена по повод празника на селото. Тя пожела в присъствието на кмета Петър Петракиев много здраве, щастие и успехи на населеното място от Община Русе, което е едно от малкото в областта, където се радват на много млади хора и новородени.Събитието събра множество жители в салона […]

Прочети

„Дунав 8806“ подготвя изненада за своите фенове

Томбола със специална награда подготвя за своите фенове ръководството на „Дунав 8806“. Тя ще се проведе на почивката между втората и трета част на първото домакинство за сезон 2013-14 на шампионките на България за последните 2 години. Срещата с „Рилски спортист“ от НБЛ-жени ще се играе по програма на 31 октомври, четвъртък, от 18:00 ч. в залата в квартал „Здравец“.Вече […]

Прочети

Педагогическият съвет на ПГСАГ – Русе прие предложението новият патрон на училището да е Игнат Канев

Педагогическият съвет на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия в Русе прие единодушно днес предложението на управителния съвет на настоятелството новият патрон на училището да е строителният предприемач Игнат Канев. Предстои задействане на процедура по промяна на патрона на гимназията, съобщи директорът Камелия Денчева. Следващите стъпки са да се получи писмено потвърждение от фондация „Игнат Канев“, както и уведомяване […]

Прочети

Три награди за децата от „Мираж“ от международен фестивал в Румъния

С три награди Гран При се завърнаха от Румъния танцьорите на Формация за модерен балет „Мираж“ към Общински детски център за култура и изкуство – Русе. Възпитаниците на Наталия Томова и помощник-хореограф Росица Терзийска, участваха в състезание „Danube Trophy” Transnational Dance Competition Festival на 26 октомври в Гюргево. Във фестивала се включиха над 200 участници от България и Румъния. Събитието […]

Прочети

Вече са ясни номинациите за Национална литературна награда „Елиас Канети” 2013, връчват я след 3 дни в Русе

Вече са ясни номинациите за Национална литературна награда „Елиас Канети” 2013. Те бяха определени от комисията по награждаването с авторитетния приз, назначена със заповед на кмета на Община Русе Пламен Стоилов. Членовете на нейния състав са: Ангел Игов – литературен критик; Румяна Николова – театрален критик; Константин Илиев – писател, носител на НЛН „Елиас Канети” 2005, проф. Пенка Ангелова – […]

Прочети
1 599 600 601 602 603 604