пасарелка за събаряне

Съдът сметна жалбата на Местна гражданска инициатива за запазване на „Вития мост“ за процесуално недопустима и прекрати делото

Местна гражданска инициатива за запазване на „Вития мост“ в крайбрежния парк обжалва повторното гласуване на решение № 675 по протокол № 26 от 19.10.2017г. на Общински съвет Русе, както и срещу решение № 675 по протокол № 26 от 19.10.2017г. на Общински съвет Русе. Административният съд в Русе, след като се запозна с писмените доказателства по делото, констатира, че жалбата […]

Прочети
административен съд русе

Съдът върна на работа главен инспектор в отдел „Растителна защита” на ОДБХ – Русе

Със заявление вх. № 2405/29.09.2017 г. М.Д. е заявила желание да бъде възстановена на заеманата от нея длъжност „главен инспектор” в отдел „Растителна защита” на ОДБХ – Русе след влизане в сила на Решение № 30/04.08.2016 г. на Административен съд – Русе по адм.д. № 189/2016 г., оставено в сила с решение № 11016/20.09.2017 г. по адм.д. № 10570/2016 г. […]

Прочети
Нено Димов в Русе

Министър Димов ще търси финансиране за газ анализатори за КАТ в цялата страна

Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще преговаря с Европейската комисия за възможността да се финансира осигуряването на газ анализатори за пунктовете на КАТ в цялата страна. Това съобщи министърът днес в базата на Столичния КАТ, където заедно с кмета на София Йорданка Фандъкова и началника на Столичната „Пътна полиция“ комисар Тенчо Тенев беше представена новата техника. Столичната […]

Прочети
Общините Сливо поле

Отменен е чл.14, ал. 3 от Наредба № 1 на Община Сливо поле

Общински съвет – Сливо поле прие Наредба за изменение на Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, както следва: §1. Отменя чл.14, ал.3 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост.

Прочети

Опростен е дълг от 1 790 лева на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле”

Общински съвет – Сливо поле реши да бъде опростен дълг в размер на 1 790 лева на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле”. Кметът на Община Сливо поле сключи споразумение за опрощаване на дълг към договор за предоставяне на безлихвен заем от 21.10.2016 г. със СНЦ „Тутракан – Сливо поле”.

Прочети

Над 118.4 декара за залесяване с тополи в землището на Бръшлен ще бъдат отдадени под наем след търг

Общински съвет – Сливо поле даде своето съгласие за отдаване под наем за 10 години, считано от стопанската 2017/2018 г.,чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, на следния поземлен имот – публична общинска собственост, както следва: – Поземлен имот № 060044, находящ се в землището на село Бръшлен, община Сливо поле, област Русе, ЕКАТТЕ 06673, с площ 118,454 дка., […]

Прочети

Ще има търг за отдаване под наем на имоти в Община Сливо поле за паша и добив на сено

Общински съвет – Сливо поле даде своето съгласие за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – пасище, мера, за срок от една стопанска година, считано за стопанската 2017/2018 година, с предназначение за паша на селскостопански животни и добив на сено, както следва: […]

Прочети

В Сливо поле отказаха да приемат изградена нова водопроводна връзка от ВиК – Русе, станала без документи и без разрешение от главния архитект

Общински съвет – Сливо поле прие финансираните от „ВиК“ ООД – град Русе, активи – публична общинска собственост, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. на обща стойност 27 855,28 лв., а именно: 1.1. Покупка на СОФТСТАРТЕР ТИП МСD50105ВТ5G1X00CV1105 A, IP 20, 55 kW, въведен в експлоатация на 13.10.2016 г., по фактура № 12420/13.10.2016 г. на стойност 1623,55 лева; […]

Прочети
Общините Сливо поле

Отменено е решение на ОбС – Сливо поле за продажба на 82 декара овощна градина в Малко Враново на „Спасов гардън“

Общински съвет – Сливо поле отмени Решение №338 по Протокол №32 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 30.11.2017 г. Тогава съветниците решиха да се извърши продажба без търг или конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: земеделска земя с площ от 81,953 дка., обособена в поземлен имот № 022002, местност „Коренежа” в землището на село […]

Прочети
Благодарности на фирма DHL Express и на служителите й, които дариха над 3000 лв. за децата на „Еквилибриум“

Благодарности на фирма DHL Express и на служителите й, които дариха над 3000 лв. за децата на „Еквилибриум“

Щедрото дарение от куриерската фирма и немалката сума, събрана от самите служители, бяха предназначени за конкретни нужди в социалните услуги, управлявани от „Еквилибриум“. Бяха закупени пералня и сушилня за потребностите на децата от „Розовата къща“, където към настоящия момент полагаме грижи за 12 деца с увреждания, част от които са при нас от закриването на дома в Могилино, а друга […]

Прочети
1 2 471 2 472 2 473 2 474 2 475 3 508