РИОСВ – Русе: Дадени са предписания на кметовете за почистване на речни корита и пътища

Експертите на РИОСВ-Русе изпратиха писма до 22 общински кмета, с които са им дадени предписания за почистване на речните корита и общинските пътища. В срок до 17 март кметовете следва да почистят коритата, минаващи през населените места и прилежащите територии от наноси и отпадъци, с оглед превенцията от наводнения. До 31 март трябва да се почисти и общинската пътна мрежа. […]

Прочети

Променена е Наредба № 17 за символиката на Община Русе

С Решение № 201 на Общински съвет – Русе, проето с Протокол № 8 от 21.04.2016г. Общински съвет – Русе създаде работна група, която да подготви и внесе за разглеждане в Общински съвет – Русе промени, свързани с актуализирането на Наредба № 17 за символиката на Община Русе в частта Глава четвърта „Награди на Община Русе”, раздел I „Почетен гражданин […]

Прочети

Запис на заповед издава Община Русе в полза на МРРБ по проект „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“

Община Русе е бенефициент по проект „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“, финансиран по ОПРР 2014-2020, административен договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-1.005-0001-С01 от 05.01.2017 г. Съгласно условията на договора за получаване на авансово плащане за реализацията на проекта е необходимо представяне на запис на заповед за размера на аванса в полза на Управляващия […]

Прочети

Община Русе ще издаде запис на заповед в полза на МРРБ по проект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“

Община Русе е бенефициент по проект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“, финансиран по ОПРР 2014-2020, административен договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-1.005-0002 от 12.12.2016 г. Съгласно условията на договора за получаване на авансово плащане за реализацията на проекта е необходимо представяне на запис на заповед за размера на аванса в полза […]

Прочети

Община Русе участва в процедурата по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво през 2017 г.

България е първата държава-членка на Съвета на Европа, която през 2010 г. получи право /акредитация/ от СЕ да присъжда на свои общини Етикет за иновации и добро управление на местно ниво /Етикета/. Етикетът е съществен елемент от прилагането на Стратегията на СЕ за иновации и добро управление на местно ниво. Доброто управление е цялостна визия, основаваща се на принципи, правила […]

Прочети

Извършена е промяна в досегашните Правила за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Русе

Извършена е промяна в досегашните Правила за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Русе, приети с Решение № 774 с Протокол № 37/28.01.2010 г., допълнени с Решение № 827/18.03.2010 г. на ОбС – Русе и с Решение №907/20.02.2014 год. да бъдат основно преработени, осъвременени и оптимизирани. Промените, които се […]

Прочети
обществен посредник Йордан Борисов

В Русе не бе избран обществен посредник

С решение №392/17.11.2016 г. на Общински съвет – Русе беше насрочен конкурс за избор на обществен посредник на територията на Община Русе, както и беше избрана комисия, която да проведе конкурс. След избирането си, комисията проведе три заседания, докладва тази сутрин Иво Пазарджиев – общински съветник и председател на комисията за избор на обществен посредник на територията на Община Русе. […]

Прочети

Приеха основни насоки за дейността и бюджет на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2017 г.

Кампанията „Русе – град на свободния дух“ стартира преди четири години и постигнатите резултати все повече се доближават до реализирането на първоначално заложените цели в подкрепа на таланта, знанието и новаторското мислене. Доверието и успехът са достатъчен мотив организацията да продължи да работи със същите темпове и през 2017 година. Това е пътят за възраждането на творческия дух на Русе […]

Прочети

Одобрен е годишен финансов отчет и отчет за дейността на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2016 г.

Общински съвет – Русе одобри преди малко годишен финансов отчет и отчет за дейността на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2016 г. И през 2016 година Фондация „Русе – град на свободния дух“ провокира русенци да преобразят ежедневието в поредица от вълнуващи преживявания и остана вярна на мисията си да подкрепя млади творци, преподаватели, учени и […]

Прочети

Направена е корекция на общинския бюджет в Русе поради по – малко отчисления по чл. 64 от ЗУО за 2017 година

Общинските съветници извършиха тази сутрин корекция в бюджета на Община Русе за 2017 година, свързана с изменение на Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията при депониране на отпадъци (ДВ, бр. 111 от 27.12.2013г., изм. и доп., бр. 7 от 20.01.2017 г.), в която отчисленията по чл. 64 […]

Прочети
1 2 472 2 473 2 474 2 475 2 476 2 623