38.01 % акции, които Община Русе притежава в капитала на „Проект Русе“ АД ще бъдат заменени срещу 49 % от притежаваните от „Проект Русе“ АД

Между „Арена Русе Инвест“ ООД и Община Русе е сключен Договор за дългосрочно сътрудничество и съвместна реализация на проект от 21.06.2013г. (Договора за дългосрочно сътрудничество). След Решние № 263, прието с Протокол № 12/19.07.2016 г. на Общински съвет – Русе на 25.08.2016г. е подписан Анекс към Договора за дългосрочно сътрудничество. Според чл. 9.2 от Договора за дългосрочно сътрудничество след регистриране […]

Прочети

Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ изпраща успешна 2016 г.

И през 2016 година Фондация „Русе – град на свободния дух“ провокира русенци да преобразят ежедневието в поредица от вълнуващи преживявания и остана вярна на мисията си да подкрепя млади творци, преподаватели, учени и мечтатели, за да разширява техните хоризонти на изява и да стимулира стремежа им към още по-високи постижения. През изминалата година елитният и масовият спорт си подадоха […]

Прочети

Предстои отдаване на залата по скокове на батут в СК „Локомотив“ – Русе

Законът за физическото възпитание и спорта урежда както експлоатирането на спортните обекти и съоръжения, така и условията за развитие на спорта, като в задължение на общините е вменено създаването на условия за развитие на спорта и социалния туризъм и насърчават инвестициите на спортни и туристически организации и други физически и юридически лица самостоятелно или чрез публично-частно партньорство. В закона е […]

Прочети

10 000 лева дава Община Русе за ремонт след теч на тръба в общинско помещение, наето от стоматолог

Във връзка с постъпил сигнал от доктор Станчева, наемател на общинско помещение, за теч от спукани водопроводни и канализационни тръби е представен доклад от Мая Кръстева – Директор на дирекция “Устройство на територията и контрол по строителството“ за създаване на нов обект в Инвестиционната програма за 2017г. на Община Русе, дейност 603 „В и К“, §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“, […]

Прочети

Съществено намаляват отчисленията за отпадъците по чл. 64 на Община Русе

Предстои корекция на бюджета на Община Русе за 2017 година, свързана с изменение на Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията при депониране на отпадъци (ДВ, бр. 111 от 27.12.2013г., изм. и доп., бр. 7 от 20.01.2017 г.), в която отчисленията по чл. 64 за 2017 година стават […]

Прочети

Общинският бюджет към 31.12.2016г. е балансиран и гарантира нормално функциониране на всички дейности

Настоящата информация се предоставя на Общински съвет гр. Русе в изпълнение на чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 30, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе, приета с Решение №842 по Протокол №32 […]

Прочети

Близо 900 м2 общински терен в Сандрово ще намерят своя нов собственик

В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №ОИ-01-4/15.12.16 г. от Елеонора Антониева Панчева, в което изразява желание да закупи общински недвижим имот, намиращ се в Община Русе, село Сандрово, с площ 890,00 кв.м. Имотът, предмет на заявлението представлява урегулиран поземлен имот -I в кв. 64, с плош 890 кв.м., с предназначение: за жилищно застрояване, по регулационния план на село […]

Прочети

Жители на Мартен искат разрешение от Община Русе за изграждане на стопанска постройка

В Община Русе е постъпило искане вх. №УТ-24-81/21.04.2016 г. от Дарин Александров Иванов за издаване на виза за проектиране на стопанска постройка със застроена площ 114,65 кв.м. в УПИ IV-1728, кв. 107 по регулационния план на гр. Мартен. Съгласно Н.А. №150/30.12.2015 г. по описа на нотариус рег. №433 на НК с район на действие РС – Русе, Дарин Александров Иванов […]

Прочети

„Овергаз мрежи“ АД иска да изгради газоизмервателни пунктове в кв. „Родина“

В отдел „Общинска собственост“ е постъпило писмо от дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството“ при Община Русе, във връзка със заявление с вх. №№30-6475-10/03.06.2016 г. и 30-6475-11/03.06.2016 г. от „Овергаз мрежи“ АД, с искане за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на площадкови елементи на газопреносната мрежа – газоизмервателни пунктове в следните имоти общинска собственост: 1. […]

Прочети
1 3 384 3 385 3 386 3 387 3 388 3 494