Дирекция „Регионална служба по заетостта”-Русе получава безвъзмездно общински имот на бул. „Скобелев“ № 45

С писмо до Кмета на Община Русе, Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта иска да бъде продължен договора между Агенцията и Община Русе за предоставяне, безвъзмездно за управление част от недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе по бул. „Скобелев” № 45, предмет на АОС № 6643/16.02.2012 г., за нуждите на Дирекция „Регионална служба по заетостта”-Русе. Дирекция „Регионална […]

Прочети

Общински младежки дом – Русе ще получи пиано от ОП „Обреден дом“ – Русе

С Докладна записка от Красимира Николаева – директор на Общински младежки дом Русе се иска предоставяне за безвъзмездно управление на движима вещ, общинска собственост – пиано „ Petroff “. Движимата вещ е включена в баланса на ОП „Обреден дом – Русе“, съгласно Решение №8, прието по протокол №2 от 30.11.2015 г. на Общински съвет – Русе. С приемо-предавателен протокол от […]

Прочети

Утвърждават позиция на Община Русе за редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и

Съгласно разпоредбата на чл.198б, т.2 от Закона за водите (ЗВ), управлението на ВиК системите се осъществява от Асоциация по ВиК, доколкото собствеността спрямо ВиК системите и съоръженията в границите на обособената територия е разпределена между Държавата и общините, респ. между няколко общини. На основание чл.198в, ал.1 ЗВ, във връзка с чл.5, ал.2, т.1 и чл.6, т.2 от Правилника за организацията […]

Прочети

Община Русе притежава общо 1934 жилищни имота – апартаменти и къщи

Общинските жилища са предназначени основно за задоволяване потребностите на крайно нуждаещите се и социално слаби граждани на територията на Община Русе и са важна част от социалната й политика. Нормата на чл. 42, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) класифицира общинските жилища съобразно тяхното предназначение по следния начин: за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди; […]

Прочети

Актуализират Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе 2016-2020 г.

Съгласно изискванията на чл. 19, ал. 2 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36б, ал. 1 от Правилника за неговото прилагане, в изпълнение на утвърдената Областна стратегия за развитие на социалните услуги, и на база разработения Анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво, с Решение № 161 с Протокол № 7/24.03.2016 г., Общински съвет Русе прие Общинска […]

Прочети

Предстои приемане на бюджет и насоки за работа на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2017 г.

Кампанията „Русе – град на свободния дух“ стартира преди четири години и постигнатите резултати все повече се доближават до реализирането на първоначално заложените цели в подкрепа на таланта, знанието и новаторското мислене. Доверието и успехът са достатъчен мотив организацията да продължи да работи със същите темпове и през 2017 година. Това е пътят за възраждането на творческия дух на Русе […]

Прочети

Община Русе ще подпише запис на заповед в полза на МРРБ за проекта „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“

Община Русе е бенефициент по проект „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“, финансиран по ОПРР 2014-2020, административен договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-1.005-0001-С01 от 05.01.2017г Съгласно условията на договора за получаване на авансово плащане за реализацията на проекта е необходимо представяне на запис на заповед за размера на аванса в полза на Управляващия орган […]

Прочети

Предстои търг отдаване на множество общински терени в Русе за билбордове

Свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до десет години, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, след решение на Общински съвет – Русе, на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост. Предстои през февруари Общински съвет – Русе да даде своето съгласие да бъде проведен […]

Прочети

Предстои търг за отдаване под наем на общински терени в Русе за поставяне на павилиони

Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други). Разположението на всеки преместваем обект се […]

Прочети

Предстои приватизация на общински имот на ул. „Капитан Райчо Николов“ №1К

С Решение №414/19.01.2017 г. на Общински съвет Русе е приет Годишен план за приватизация на общинска собственост /ГПП/ през 2017 г. В ГПП през 2017 г., в Приложение №2, т.2.4 е посочен застроен поземлен имот, с идентификатор 63427.3.322, с площ 7337 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с начин на трайно предназначение на територията: урбанизирана, с […]

Прочети
1 3 390 3 391 3 392 3 393 3 394 3 499