Готова е Програма за управление на отпадъците 2017 – 2020г. на Община Борово

Готова е Програма за управление на отпадъците 2017 – 2020г. на Община Борово. В Община Борово, контролът по управлението на отпадъците е възложен на старши експерта „Еколог, обслужване на Общинския съвет, туризъм и тър говия” към Дирекция „Специализирана администрация“, на кметовете и кметските наместници по населени места. На този етап община Борово съвместно с останалите общини от Регионалното сдружение работи […]

Прочети

Съдът потвърди 1000 лева глоба за притежание на 5 стека цигари със сръбски бандерол в Русе

Административен съд – Русе потвърди Решение № 702 от 24.11.2016 г., постановено по АНД № 1716/2016 г. по описа на РС – Русе, с което е потвърдено НП № 64 от 24.08.2016 г. на Началник на Митница Русе, с което на жалбоподателя на основание чл.123, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) е наложено административно наказание „глоба” в […]

Прочети

Зам. – кметът Иван Григоров с диплома за заслуги към Съвместната българо-румънска земеделска група

Заместник-председателят на Окръжен съвет – Гюргево и Председател на Съвместната българо-румънска земеделска група Лучиан Корозел връчи на заместник-кмета по хуманитарни дейности в Община Русе Иван Григоров Диплома за заслуги по повод 7 години трансгранично сътрудничество на Съвместната българо-румънска земеделска група – СБРЗГ (G.L.A.C. Гюргево – Русе). Дипломата е за „оказаната подкрепа за трансгранична дейност и постигане на резултати, довели до […]

Прочети

Изложба на театрални художници „Театърът е любов“ ще бъде открита от 19 часа в Доходното здание

Изложба на театрални художници „Театърът е любов“ ще бъде открита от 19 часа в Доходното здание. Събитието е част от арт салона „Любов и вино“, организиран от общината.

Прочети

38.01 % акции, които Община Русе притежава в капитала на „Проект Русе“ АД ще бъдат заменени срещу 49 % от притежаваните от „Проект Русе“ АД

Между „Арена Русе Инвест“ ООД и Община Русе е сключен Договор за дългосрочно сътрудничество и съвместна реализация на проект от 21.06.2013г. (Договора за дългосрочно сътрудничество). След Решние № 263, прието с Протокол № 12/19.07.2016 г. на Общински съвет – Русе на 25.08.2016г. е подписан Анекс към Договора за дългосрочно сътрудничество. Според чл. 9.2 от Договора за дългосрочно сътрудничество след регистриране […]

Прочети

Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ изпраща успешна 2016 г.

И през 2016 година Фондация „Русе – град на свободния дух“ провокира русенци да преобразят ежедневието в поредица от вълнуващи преживявания и остана вярна на мисията си да подкрепя млади творци, преподаватели, учени и мечтатели, за да разширява техните хоризонти на изява и да стимулира стремежа им към още по-високи постижения. През изминалата година елитният и масовият спорт си подадоха […]

Прочети

Предстои отдаване на залата по скокове на батут в СК „Локомотив“ – Русе

Законът за физическото възпитание и спорта урежда както експлоатирането на спортните обекти и съоръжения, така и условията за развитие на спорта, като в задължение на общините е вменено създаването на условия за развитие на спорта и социалния туризъм и насърчават инвестициите на спортни и туристически организации и други физически и юридически лица самостоятелно или чрез публично-частно партньорство. В закона е […]

Прочети

10 000 лева дава Община Русе за ремонт след теч на тръба в общинско помещение, наето от стоматолог

Във връзка с постъпил сигнал от доктор Станчева, наемател на общинско помещение, за теч от спукани водопроводни и канализационни тръби е представен доклад от Мая Кръстева – Директор на дирекция “Устройство на територията и контрол по строителството“ за създаване на нов обект в Инвестиционната програма за 2017г. на Община Русе, дейност 603 „В и К“, §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“, […]

Прочети

Съществено намаляват отчисленията за отпадъците по чл. 64 на Община Русе

Предстои корекция на бюджета на Община Русе за 2017 година, свързана с изменение на Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията при депониране на отпадъци (ДВ, бр. 111 от 27.12.2013г., изм. и доп., бр. 7 от 20.01.2017 г.), в която отчисленията по чл. 64 за 2017 година стават […]

Прочети
1 3 391 3 392 3 393 3 394 3 395 3 502