библиотека РБ Любен Каравелов

Oбществено обсъждане на проект на план за предприемачество на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе ще се състои на 18 април

Oбществено обсъждане на проект на план за предприемачество на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе ще се състои на 18 април от 14 ч. в Заседателната зала на културния институт. Документът е пътна карта, която води към дългосрочното успешно развитие на библиотеката. Планът е със срок за пет години, но за да бъде ефективен ще се актуализира всяка година, след анализ на вложения ресурс и постигнатите резултати, възникналите проблеми, нови идеи и промени в ситуацията.

Планът за предприемачество е етап от проект “Новатори в културното предприемачество и нови възможности за култура и изкуство в ревитализирана многофункционална зала на обществена библиотека“, финансиран по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ с приоритетна ос „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1. „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Дейността се реализира от Сдружение „Център Динамика“.

Сподели: