община русе

Oбщина Русе е подала приоритетни обекти за 16 млн. лв. за финансиране от Националния бюджет 2024

От Министерството на финансите на този етап са одобрени обекти за 12 млн. лв., като срокът за допълване и актуализиране на списъка е до 1 март 2024 г.

Във връзка с публикувана информация с невярно съдържание в русенски медии, базирана на фейсбук публикация, относно стойността на подадени проекти от местната администрация към Министерството на финансите за разработване на проектобюджета за 2024 г., Община Русе заявява следното:

Зададената рамка за финансиране на база категоризация на общините е обществено достъпна за всеки заинтересован гражданин или новоизбран общински съветник, и в нея ясно е записано, че Русе е в категория 1, в която прагът на допустимите средства е 16 милиона лева.

Община Русе е подала приоритетните си обекти за финансиране от държавен бюджет 2024 на база на официално получено писмо от Министерството на финансите на 21 ноември, разпратено и до всички останали общини в страната. В рамките на няколко часа те, както и Община Русе, трябваше да реагират с предаване на проекти. В писмото са посочени ограничения по отношение на допустимите обекти за финансиране, както и пределния праг от 16 млн. лв. за общини в първа категория. Община Русе се е съобразила с тези параметри и е подала за одобрение първоначално 6 обекта за финансиране за почти 16 млн. лв. Впоследствие от финансовото министерство са одобрени 4 обекта на обща стойност 11 997 218 лв., а не изнесените в публичното пространство 5 905 900 лв.

Важно е да се отбележи, че общините ще имат възможност в срок до 01.03.2024 г. да правят изменения и допълнения в списъка за приоритетни проекти, които се подават за одобрение за периода 2024-2025 г. Настоящата информация е част от проекта за Закона за държавния бюджет за 2024 и е възможно да настъпят изменения до окончателното му приемане. Дори и рамката да се промени, Община Русе има готовност да предложи допълнителни проекти за финансиране от държавен бюджет 2024.

Гражданите, желаещи да споделят визията си за развитието на общината в различните сфери, имаха възможност да го направят при изготвянето на основния стратегически документ на общината – ПИРО, за който са проведени обществени обсъждания, фокус групи и анкети, вкл. приемане на проектни идеи. Друга такава възможност за подаване на предложения и идеи е това да се случи при ежегодните публични обсъждания при приемането на бюджета на Община Русе, вкл. предложения по капиталовата програма. Проектни предложения от представители на политически сили, както и от общински съветници не са получавани в местната администрация, както и не е взимано участие от тях във фокус групи при изготвянето на ПИРО.

Община Русе приветства всяка активност от страна на гражданите, гражданските организации и сдружения, бизнеса, неправителствените организации и новите общински съветници. Те могат по всяко време да се обръщат към общинската администрация със свои идеи и предложения, свързани с развитието на общината, както и да получат достоверна информация за дейността й.

Сподели: