административен съд русе

Наемател на русенско общинско жилище незаконно и системно се присъединява към ВиК, прекратиха му договора

Административен съд – Русе отхвърли оспорването по жалба на С.Н.Х. против Заповед № РД-01-1889 от 28.07.2020 г. на Кмета на Община Русе, с която е прекратено наемното правоотношение със С.Н.Х., Г.Х.Х. и Н.С.Н., за общински жилищен имот с административен адрес: ***, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4190 от 17.05.2004 г., състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения.

Решението, на основание чл. 46, ал. 5 от Закона за общинската собственост, е окончателно.

От Договор за отдаване под наем на жилищен имот № 4708 от 26.05.2017г. и Анекс към него от 03.06.2019 г. (л. 8 от преписката) се установява, че С.Н.Х. е наемател на общински жилищен имот на *** в гр. Русе, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения. Настаняването на жалбоподателя е за срок от две години, считано от датата на влизане в сила на Заповед № РД-01-1534 от 27.05.2019 г. на Кмета на Община Русе, с която жалбоподателят е настанен в същия общински жилищен имот, ползван от него от 2017 г. заедно с домакинството му – Г.Х.Х. (съпруга на жалбоподателя) и Н.С.Н. (пълнолетен син на жалбоподателя) – заинтересовани страни в настоящото производство.

С Писмо изх. № К-1883 от 03.07.2020 г. на „ВиК – Русе“ ООД, дружеството уведомява, че С.Н.Х. системно незаконно се присъединява към водопреносната мрежа. Към писмото са приложени писмени доказателства за това, че наемателят има неплатени задължения към дружеството за периода 01.08.2018 г. – 01.12.2019 г., включително, които възлизат на сума в размер на над 900 лева. Посочено е, че предвид тези данни дружеството многократно е преустановявало водоподаването в общинския имот чрез прекъсване от тротоарен кран, но наемателят самоволно го е възстановявал. В тази връзка била изпратена жалба с писмени доказателства до Районна прокуратура – Русе. Към момента водоподаването в имота било трайно прекъснато, като ще бъде възстановено след заплащане на дължимите суми.

С Писмо изх. № 124 от 14.07.2020 г. на Директора на ОП УОбИ – Русе, С. Х., чрез съпругата му, е уведомен за полученото Писмо изх. № К-1883 от 03.07.2020 г. на „ВиК – Русе“ ООД и съдържащите се в него данни, като му е даден срок до 22.07.2020 г. за становище и заплащане на задълженията към дружеството. С писмото, на основание чл. 26 от АПК С. Х. е уведомен, че започва процедура по прекратяване на наемните правоотношения между него и Община Русе за предоставеното му общинско жилище, тъй като има неплатени задължения за консумативни разноски към „ВиК – Русе“ ООД за периода 01.08.2018 г. – 01.12.2019 г., т.е. за период по-дълъг от три месеца. В дадения срок не е постъпило становище, нито са представени писмени доказателства за заплащане на дължимите суми.

Административното производство е финализирано с издаването на оспорената Заповед № РД-01-1889 от 28.07.2020 г. на Кмета на Община Русе за прекратяване на наемното правоотношение за горепосочения имот – общинска собственост. 

Заповедта е издадена на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОбС и чл. 31, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 на Общински съвет – Русе за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост, като от фактическа страна органът е приел, че жалбоподателят има неплатени задължения за консумативни разноски към “ВиК – Русе” ООД за периода 01.08.2018 г. – 01.12.2019 г., т.е. за период по-дълъг от три месеца.

Сподели: