Не е прието предложение на МИГ да бъде възстановена ул. „Славянска“ в автентичния и вид с оригиналната паважна настилка

В Общински съвет – Русе постъпи молба с вх. № 654/04.10.2017г от инициативен комитет на местна гражданска инициатива със следните искания: „1. Общински съвет Русе да приеме решение да бъде възстановена ул. „Славянска“ в автентичния и вид с оригиналната паважна настилка. 2. Общински съвет – Русе да приеме решение, след възстановяването на ул. „Славянска“, същата да бъде записана като паметник […]

Прочети още

Одобрена е обща схема за разполагане на рекламно-информационните елементи по чл. 57 от ЗУТ

С Решение №473 на Общински съвет – Русе, прието с Протокол №22 от 21.02.2013 г., беше приета „Обща схема за разполагане на рекламно-информационни елементи (РИЕ) по чл. 57 от ЗУТ и Наредба №12 на Общински съвет – Русе на територията на гр. Русе – 2013 г“. Предлага се за разглеждане проект за актуализирана „Обща схема за разполагане на рекламно-информационните елементи […]

Прочети още

Упълномощиха трима общински съветници да подкрепят преименуването на на УМБАЛ – Русе

В Общински съвет – Русе е получена покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Русе“ АД /УМБАЛ-Русе АД/, което ще се проведе на 07.12.2017г от 13 часа в град Русе, ул. „Независимост“ № 2, в заседателната зала на УМБАЛ-Русе АД. При липса на кворум събранието ще се проведе на 21.12.2017г. от […]

Прочети още

Упълномощиха общински съветник за гласуването по време на предстоящото ОСА на ОББ АД

В Общински съвет – Русе е получена покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „Обединена Българска Банка“ АД /ОББ АД/, което ще се проведе на 06.12.2017г от 10.30 часа в зала „Сердика“, Гранд Хотел София, град София. При липса на кворум събранието ще се проведе на 21.12.2017г. от 10.30 часа на същото място и при същия дневен ред. […]

Прочети още

Запис на заповед в полза на МРРБ ще издаде Община Русе по проекта за ремонт на 5 общински учебни заведения

Община Русе е бенефициент по проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в град Русе, включително прилежащите им дворни пространства“, финансиран по ОПРР 2014-2020, административен договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-1.005-0003-C01 от 21.09.2017г. Съгласно условията на договора за получаване на авансово плащане за реализацията на проекта е необходимо представяне на запис на заповед за размера на аванса в полза […]

Прочети още

Одобрен е вариант за разширение на бул. „Бозвели“

Съгласно одобрения Общ градоустройствен план на гр. Русе с Решение № 231, прието с протокол № 15/12.06.2008г. на Общински съвет – Русе в този район е предвидено изграждане на районна артерия – клас III Б, преминаваща основно през жилищни територии и осъществяваща връзка между бул. „Христо Ботев“ и бул. „3-ти март“. Част от предвиденото трасе е реализирано в участъка от […]

Прочети още

Одобрена е промяна в адресите на сградите за обучението в детски градини „Детелина“ и „Чучулига“

В общинска администрация са постъпили докладни записки от Елена Славчева – директор на Детска градина „Детелина“ и Скарлет Гвоздейкова – директор на Детска градина „Чучулига“, за промяна в адресите на сградите, в които се провежда обучението и заличаването на филиал към детската градина. Към края на учебната 2016-2017 г. децата посещаващи ДГ „Детелина“ са разпределени в три сгради. След проведените […]

Прочети още

Одобрена е делба на склад между граждани и Община Русе

Община Русе е страна по гр.д. Ν8519/2012 год. по описа на РРС, IV гр.с. което има за предмет извършване на съдебна делба между ищците Надя Боянова Йорданова и Тодор Йорданов Тодоров и ответниците Емилиян Тодоров Каломенски и наследниците на Димитър Тодоров Каломенски и община Русе. Понастоящем е приключила първата фаза по допускане на делбата, като с влязло в сила Решение […]

Прочети още

Ще има търгове за отдаване под наем на бюфети и други помещения в русенски училища

Общински съвет – Русе реши даде днес своето съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, на помещение като спортна зала, с площ от 240,00 кв. м, разположено в сутерена на триетажна монолитна сграда, с идентификатор по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе 63427.2.2268.1, със застроена площ на […]

Прочети още

Сдружение „Дружество на лица с тежки физически увреждания – Смелост – Русе“ получи под наем общинско помещение

Постъпило е заявление от Донка Градева – председател на Управителният съвет на Сдружение „Дружество на лица с тежки физически увреждания – Смелост – Русе“, с искане да бъде предоставена под наем за нуждите на сдружението като клуб, част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, с площ 80,00 кв. м, представляваща помещение, разположено в южната част от самостоятелен […]

Прочети още
1 2 3 935